– Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen. Bane NOR må fortsatt ha fokus på å finne årsaker og utbedre feil, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Samtidig er det viktig å ivareta hensynet til de reisende. Dersom banen mot formodning må holdes stengt lenger enn varslet, er det viktig at de reisende snarest og på en tydelig måte får vite hva slags togtilbud de får fra 1. februar, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Lite ny informasjon ble presentert i rapporten om hendelsene som førte til stengningen av Follobanen i desember i fjor. Samferdselsdepartementet hadde bedt om en redegjørelse fra Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om hendelsesforløp, midlertidig togtilbud, og en vurdering av sikkerhetskrav og tillatelsesprosesser for nye jernbaneanlegg.

Skriftlig redegjørelse

– Den skriftlige redegjørelsen jeg har fått i dag bekrefter opplysningene som har kommet frem tidligere. De inneholder lite ny informasjon og gjør ikke bildet av hendelsesforløp og prosesser i forkant av stengingen klarere. Det er for øvrig bra at Statens jernbanetilsyn har sagt at de vil iverksette tilsyn for å undersøke Bane NORs håndtering av sikkerhet og beredskap i Follobane-prosjektet, sier samferdselsministeren.

Rapporten viser at mange spørsmål fortsatt er ubesvarte, og at Bane NOR fortsatt ikke har funnet de bakenforliggende årsakene til strømproblemene. Samferdselsministeren forventer at Bane NOR nå har fullt fokus på å finne årsakene og å utbedre feil og mangler, slik at Follobanen kan settes i drift i tråd med den skisserte timeplanen.

Ekstern gjennomgang

Redegjørelsene peker også på flere elementer som det kan være aktuelt å se nærmere på i forbindelse med den eksterne gjennomgangen som samferdselsministeren har varslet. Dette inkluderer en gjennomgang av Bane NORs styringssystemer og overgangen fra prosjekt til driftsfasen.

Samferdselsdepartementet har også mottatt redegjørelser om hendelsen i Romeriksporten på Gardermobanen i desember i fjor, hvor et strømstans inne i Norges nest lengste jernbanetunnel førte til at det tok drøyt fire timer å berge de to toget med 554 passasjerer og ombordpersonale til plattformen på Oslo S. Redegjørelsen viser at håndteringen og forebyggingen av denne typen hendelser må bli bedre, og at det vil bli gjort nødvendige tiltak for å sikre passasjerenes sikkerhet i fremtiden.