Statsforvalteren i flere fylker får kritikk etter at en ung ulv ble skutt etter langvarig jakt. Aktivt Rovdyrvern krever nå umiddelbare tiltak for å beskytte truede rovdyr.

Aktivt Rovdyrvern (ARV) har sendt en klage til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, samt Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet, etter at en ung ulv ble skutt i Lunner kommune. Ifølge ARV har ulven blitt jaget kontinuerlig siden 30. april 2024, noe som endte med at den ble påkjørt av et tog nær Lunner stasjon. Skadefellingslaget som hadde jaget ulven fikk oppdraget med å avlive den, og ulven ble skutt 4. juli 2024.

ARV uttrykker stor bekymring over behandlingen av ulven, som de beskriver som en ung og utmagret valp. Organisasjonen mener at ulven har blitt jaget i ukesvis uten å ha forårsaket betydelig skade, og at dette er i strid med lovverket. De hevder at en streifende ulv må få lov til å passere gjennom områder uten å bli jaget og forfulgt til den blir skutt langt fra skadestedet, skriver Ida Skjerden og Jan Pahle Koritzinsky i Aktivt Rovdyrvern i klagen som nå er sendt.

DNA-analyse og genetisk viktighet

ARV påpeker at Statsforvalteren verken kunne bekrefte eller avkrefte at ulven som ble skutt var den samme som hadde blitt jaget i Lunner frem til 1. juli. De mener at unntaksvilkåret om kjennskap til og visshet om rett skadevolder dermed ikke er oppfylt. ARV krever at Statsforvalteren må besitte DNA på hver av ulvene i området for å unngå at feil dyr felles. De stiller også spørsmål ved hvordan Statsforvalteren kan utelukke at det dreier seg om en genetisk viktig ulv når slik analyse ikke foreligger på skadefellingsvedtakstidspunktet.

ARV kritiserer også Statens naturoppsyn (SNO) for ikke å gjennomføre hurtiganalyser av DNA for å avverge drap på genetisk viktige individer. Organisasjonen ber om at dette innføres som rutine, og at det foretas skuddplasskontroller med utfylling av skjema hver gang det skytes et utrydningstruet dyr.

Ulvebestanden i Norge

ARV mener at kunnskapsgrunnlaget i denne saken åpenbart ikke har vært godt nok. De viser til at Statsforvalteren hevder at det er mange ulver i området, mens ARV dokumenterer gjennom DNA-resultater at det kun er 31-33 helnorske ulver igjen. Organisasjonen mener at forvaltningen ikke har lyktes med å ivareta de genetisk viktige ulvene, da de fleste av dem har blitt drept. ARV krever at forvaltningen enten blir bedre på å forebygge avlivning av disse ulvene eller øker bestandsmålene vesentlig.

ARV påpeker at den norske ulvebestanden ikke er levedyktig og nærmer seg dramatisk utryddelse, sett i lys av sårbarhetsfaktorer som ekstrem innavl og lavt antall individer i kombinasjon med utskyting av de individene som kunne tilføre nye, viktige gener.

Lovbrudd og ulovlig overvåkning

ARV mener at vedtaket om å skyte ulven innebærer en rekke lovbrudd, inkludert brudd på Naturmangfoldloven, Viltloven, Rovviltforskriften, Dyrevelferdsloven, Bernkonvensjonen og Grunnloven. Organisasjonen trekker spesielt frem Bernkonvensjonens artikkel 6, som forbyr med overlegg å drepe individer av arter på appendix II, inkludert ulv. De mener at unntakskompetansen ikke kan strekkes så langt at den gir effekter som er kontrære til formålet, nemlig utryddelse.

ARV kritiserer også bruken av viltkameraer som ofte er ulovlig plassert rundt omkring i skogene. De mener at disse kameraene er egnet til å overvåke rovdyrene, men også turgåere som intetanende blir observert på tur, noe som er i strid med personvernet.

Krever hastemøte

ARV krever en snarlig tilbakemelding fra myndighetene og etterspør et hastemøte om den dramatiske situasjonen de sterkt til kritisk truede rovdyrene befinner seg i. Organisasjonen mener at den nåværende rovviltforvaltningen i Norge er uforsvarlig og aggressiv, og at det må iverksettes umiddelbare tiltak for å beskytte de truede rovdyrartene.