Kraftverkets rutiner for kontroll av minstevannføring var ikke i samsvar med NVEs retningslinjer.