Naturvernere har stor tro på å vinne slaget om dumping av gruveslam i Førdefjorden.

Naturvernforbundet og Natur og ungdom sier i en pressemelding at de har engasjer det anerkjente advokatfirmaet CMS Kluge til føre søksmålet om gruvedumping i Førdefjorden.

– CMS Kluge har tilbudt et svært kompetent team sammensatt av personer som besitter ekspertise innen offentlig forvaltning, industri og EØS-rett, blant annet. Vi har stor tro på at de kan hjelpe oss med å vinne saken, slik at vi hindrer sjødeponi i Førdefjorden og styrker naturens rettsvern, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

I sommer ble det klart at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil saksøke staten for tillatelsen til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Valget av CMS Kluge kom etter en grundig anbudsprosess der flere advokatfirmaer var med.

– CMS Kluge har vist et sterkt engasjement for saken, og de har god kjennskap til våre arbeidsmåter og behov som miljøorganisasjoner. Vi er også glade for at det er flere andre byråer som har vist sterk interesse for saken, og mener det tyder på at vi har en reell sjanse til å vinne frem, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

CMS Kluge har over 200 ansatte og deltar i et internasjonalt advokatsamarbeid med mer enn 70 kontorer i over 40 land.

– Dette er en viktig naturvernsak. Dersom gruvedriften hadde blitt gjennomført på en annen måte, kunne man ha utnyttet ressursene bedre og unngått sjødeponering. Derfor reiser denne saken en rekke spørsmål som fortjener en grundig behandling i domstolen. Vårt mål er å få fastslått at de offentlige tillatelsene må omgjøres. Vi stiller med et stort lag og ser frem til samarbeidet med miljøorganisasjonene, sier advokat Amund Noss i CMS Kluge. Han vil prosedere saken sammen Asle Bjelland og Ina Ytterstad Bjørnrå fra samme firma.

Arbeidet med stevningen er nå i gang. Saken kommer trolig opp for behandling i Oslo tingrett neste høst.

Klart lovbrudd

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med forurensningsloven og EUs mineralavfallsdirektiv. Ifølge lovverket skal det lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og minimering av avfall skal være en integrert del av prosessen. Da utslippstillatelsen ble gitt i 2015 forelå det ingen slik plan, og den er ennå ikke laget. Det var først etter at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sendte varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet i mai i år at Miljødirektoratet bestilte planen fra gruveselskapet. Planen ble levert 5. juli og er nå til offentlig høring.

Organisasjonenes oppfatning samsvarer med EFTAs overvåkningsorgans (ESA) syn på saken. ESA har etter klage fra miljøorganisasjonene opprettet sak med gjennomgang av planene om gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden. I sin foreløpige konklusjon skriver ESA at sjødeponiene er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Dette fremkommer av brev til Klima- og miljødepartementet 8. oktober 2021.

Den 12. mai i år sendte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom en omgjøringsbegjæring med varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet. Departementet avviste begjæringen 30. mai. Både utslippstillatelsen og driftskonsesjonen har vært påklaget, men ingen av klagene førte fram.