Tirsdag kommer rapporten «Ulven i det norske medielandskapet» i Oslo.

Det er NOAH, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr som lanserer 1. november.

De fire dyre- og naturvernorganisasjonene lanserer rapporten på et seminar på Litteraturhuset 1. november hvor forsker bak rapporten, Tore Slaatta, presenterer funnene, og samtaler med samfunnsforsker fra NINA, Ketil Skogen. Det blir også debatt med medieaktører og stortingspolitikere.

Overrepresenterer negative holdninger

– Fra utenlandsk forskning vet vi at måten mediene omtaler truede rovdyr har betydning for om man får til et effektivt vern av dem eller ikke. Vi har lenge hatt et inntrykk av at norske medier overrepresenterer negative holdninger til ulv, selv om flertallet i befolkningen er positive. NOAH mener å kunne se at en overveiende negativ mediedekning driver frem hardere politikk mot ulv. Vi ønsket å undersøke om mediedekningen var i tråd med vårt inntrykk, sier Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter, organisasjonen som tok initiativ til samarbeidet om oppdraget.

Oppdraget fra de fire organisasjonene gikk til Tore Slaatta ved TSL Analytics, som har gjennomført undersøkelsen og skrevet rapporten, med utgangspunkt i Retrievers analyseverktøy for medieovervåking. All redaksjonell omtale av ulv i papir- og nettmedier fra og med 2011 til og med 2020 er analysert.

Fungerer som aktør

– Norske medier har høy grad av dekning av ulv. Det negative bildet av en uønsket ulv, dominerer nyhetene. Ulven i norske nyhetsmedier er i stor grad en død ulv, eller en ganske snart, død ulv, oppsummerer Slaatta.

Mediene selv kan dermed fungere som en aktør i debatten gjennom den dominerende vinklingen på omtalen av et truet dyr. Organisasjonene mener funnene er interessante:

– Denne studien viser at mediedekningen av ulv skaper et unødvendig negativt bilde av en kritisk truet art i Norge. Når vi står i en global naturkrise har også mediene ansvar for å bringe en nyansert fremstilling som bidrar til forståelse for naturen og artenes verdi og betydning, sier Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Objektiv naturkunnskap

– Det er viktig at naturfaglig informasjon og fakta om ulv i naturen og dens økologiske rolle formidles korrekt i samfunnsdebatten. I lys av naturkrisen er objektiv naturkunnskap om artsmangfoldet og artenes rolle i økosystemene en oppgave som alle må bidra med, og særlig når det gjelder ulv eller andre truede dyr, uttaler Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

– Vi ser i materialet at det store engasjementet som faktisk finnes for ulv ikke reflekteres i mediedekningen. Det er et gap mellom engasjementet for ulven på grasrota og det bildet man får av en «mislikt ulv» i mediene. Vi håper mediene tar disse funnene på alvor og gjør noe med sin fremstilling av ulv slik at de ikke bidrar til dårligere ivaretakelse av en trua art, uttaler Alette Sandvik i Foreningen Våre Rovdyr.

Rapporten har fått støtte fra Miljødirektoratet gjennom NOAH og WWF. Alle fire organisasjoner har bidratt økonomisk til rapporten.