NOAH og Foreningen Våre Rovdyr har bedt om umiddelbar omgjøring av vedtaket fra Statsforvalteren i Trøndelag som har gitt Snåsa kommune tillatelse til å legge ut åte på syv ulike plasser innenfor et beiteområde. «Risikerer livet til både sau og bjørn», mener organisasjonene.

I en pressemelding viser de til at kommunen hevder at hensikten med tiltaket er å «få oversikt» over eventuelle bjørner i området, men organisasjonene mener dette virker mot sin hensikt. Slike åteplasser har den effekten at de tiltrekker seg bjørn og andre rovdyr. Resultatet kan bli økte tap av dyr på beite – og rop om «fellingstillatelser» for rovdyr.

– Det er svært oppsiktsvekkende at det gis tillatelse til utlegging av åte for å tiltrekke seg bjørn til et beiteområde med mange hundre sauer. Vi forstår jo her at hensikten med tiltaket ikke er å beskytte sauene, men å legge til rette for en grunn til å få skutt binne NT125 og hennes unger, sier Alette Sandvik i Foreningen Våre Rovdyr.

Alette Sandvik er leder i Foreningen våre rovdyr.

Miljødirektoratet har allerede tidlig i juni gitt to avslag på søknad om felling av binne NT 125 og hennes unger. I fjor ga Miljødirektoratet også avslag på skyting av binna og ungene, men KLD ga likevel tillatelse. Bjørnefamilien ble reddet på grunn av en midlertidig forføyning på initiativ fra NOAH og Foreningen Våre Rovdyr.

– Snåsa kommune risikerer livet til både bjørnene og sauene ved å regelrett lokke bjørnene til  beiteområdet. Vi mener det er lovbrudd. Det er utrolig at denne bjørnefamilien ikke kan få fred, men at man stadig prøver å lokke henne inn til et område, hvor man tenker at man så kan få fellingstillatelse. Saken er svært avslørende, og viser at visse kommuner ikke har noen intensjoner om verken å bevare truede dyr eller å ivareta dyrevelferden, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

Siri Martinsen er leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

Organisasjonene har bedt om snarlig klagebehandling og at åte som er lagt ut, fjernes inntil klagebehandlingen er ferdig. Så lenge luktstoffet forblir i åteplassene, vil det tiltrekke bjørner og andre rovdyr til beiteområdet hvor det i nåværende tidspunkt beiter hundrevis av sau, og både rovdyr og sauer er med dette utsatt for fare for unødig skade på eller ulempe for dyr, i strid med åteforskriften.