Norge vil ha fortgang i arbeidet med å forby miljøgifter i Europa. Slike kjemikalier kan gi kreft, skade forplantningsevnen og forstyrre hormonsystemet.

Norge har i flere tiår vært en pådriver internasjonalt for strenge regler som beskytter mennesker og miljøet mot miljøgifter og andre helse- og miljøfarlige kjemikalier. Selv om bruk og utslipp av slike stoffer har gått ned, er vi ikke i mål, skriver Klima- og miljødepartementet i en melding.

EU jobber med å revidere regelverket, men arbeidet er svært forsinket. I et brev til EU-parlamentet ber Norge, Danmark, Finland og Luxemburg om at tempoet skrus opp.

– Det haster med å få på plass nye regler. Det vil gjøre det lettere og raskere å forby flere grupper av farlige stoffer, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Miljøgifter i hverdagen

Miljøgifter finnes i vanlige forbrukerprodukter som leker, elektroniske produkter, maling og klær. Disse kjemikaliene kan havne i drikkevann og morsmelk.

– Vi utsettes daglig for miljøgifter i produkter vi omgir oss med. Dette rammer særlig barn, gravide og andre sårbare grupper. Norge jobber for et forbud mot slike kjemikalier, men arbeidet går for sent, sier Bjelland Eriksen.

Flere prosesser internasjonalt

Europa har verdens mest ambisiøse kjemikalieregelverk. Kjemikalieregelverket REACH som kom i 2006, er grunnsteinen i arbeidet. Etter nesten 20 år er det nødvendig med en omfattende revisjon. En slik revisjon ble varslet i EUs kjemikaliestrategi fra 2020 og er viktig for å sikre at bruken av kjemikalier blir mer bærekraftig.

– Jeg synes det er svært synd at inneværende EU-kommisjon likevel ikke legger frem en revisjon av dette sentrale regelverket, sier klima- og miljøministeren.

I brevet oppfordrer de fire landene EU-parlamentet om å jobbe for at den neste EU-kommisjonen snarlig vil følge opp den varslede revisjonen.

Norge deltar også i en rekke ulike prosesser for å styrke regulering av kjemikalier, blant annet i forhandlingene om en global plastavtale. Her har Norge foreslått forbud mot de farligste kjemikaliene i plast. Norge deltar i tillegg aktivt i arbeidet for streng regulering av miljøgifter i de eksisterende globale konvensjonene på kjemikalie- og avfallsområdet.

Dette er REACH

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal revideres for å sørge for enda bedre beskyttelse av mennesker og miljøet. REACH krever at industrien dokumenterer at risikoen ved bruken av kjemikalier er akseptabel. Under REACH reguleres også de farligste stoffene. De varslede endringene skal blant annet gjøre det lettere å forby flere grupper av farlige stoffer, og at vi kan gjøre det raskere enn hittil. Endringer i regelverket er også viktig for å ivareta forutsigbarhet for virksomhetene, som må få visshet i hvilke regler som vil gjelde framover.