– Vi ser definitivt ikke at villreinen og villreinfjellene som økosystemer vil bli en vinner gjennom denne stortingsmeldingen om villrein.