Det nye bygget for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet blir vesentlig dyrere enn først antatt. Nå vil fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss redusere kostnadene.

Det planlegges et nytt bygg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen. Prosjektet er under planlegging, og målet er å arbeide frem et riktig og realistisk kostnadsanslag. Foreløpige tall viser at prosjektet ligger an til å bli dyrere enn tidligere antatt.

Årsaken er arealøkning, i hovedsak økning i tekniske arealer, og arealer til prosessanlegg for laboratorier og kommunikasjonsarealer som trapper, heiser, korridorer og ganger mellom bygg. I tillegg kommer den generelle markedsutviklingen i byggebransjen og usikkerhet knyttet til tomtekostnader.

Nærings- og fiskeridepartementet er oppdragsgiver og ansvarlig for ressursbruk og utforming av prosjektet. Statsbygg er byggherre og har fått i oppdrag å prioritere behov og omfang for å redusere kostnader. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med brukerne.

Mulige kutt i prosjektet

I tillegg vil Nærings- og fiskeridepartementet be Statsbygg vurdere et redusert omfang av prosjektet i forhold til tidligere definert oppdrag. Statsbygg se på hvor mye som kan spares ved at ulike funksjoner tas ut av prosjektet, blant annet planlagte laboratorier og hvor mye som kan spares ved å flytte Fiskeridirektoratet til et byggetrinn to, noe som eventuelt vil innebære at Fiskeridirektoratet blir værende i dagens lokaler på Nordnes i Bergen inntil videre.

En viktig del av vurderingene vil være å få avklart hvilke konsekvenser eventuelle kutt i prosjektet vil få for etatenes mulighet til å oppfylle sine samfunnsoppdrag.

– Alle sider av prosjektet må vurderes, slik at vi får realistiske kostnadsanslag som regjering og Storting kan ta stilling til når forprosjektet er ferdig utredet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.