En rekke organisasjoner frykter at koronakrisen kan bli dramatisk for villaksen og sjøørreten.

Bakgrunnen er at Fiskeriministeren ifølge NRK vurderer å lempe på lovverket slik at det kan bli redusert kontroll med lakselus. Det kan gi oppdrettsnæringen mulighet til å øke produskjonen av oppdrettslaks.

I et brev til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sier organisasjonene at de er sterkt bekymret for konsekvensene av å se bort fra viktige miljøhensyn. Bak uttalelsen står organisasjonene Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF Verdens naturfond, Norsk Friluftsliv, Sabima, Greenpeace og Reddvillaksen.

– Koronakrisen er en stor nasjonal trussel og en utfordring for hele samfunnet. Krisehjelp er nødvendig for å sikre at flest mulig av de som rammes har en arbeidsplass å komme tilbake til når dette er over, sier organisasjonene. De er også opptatt av at tiltakene som iverksettes ikke må gå for hardt på bekostning av andre viktige samfunnshensyn, som et allerede presset naturmiljø.

Organisasjonene viser til Stortingets vedtak om en unntakslov som gir regjeringen rett til å fatte hastevedtak, den såkalte koronaloven.

– Vi registrerer at oppdrettsindustrien er tidlig ute og ønsker unntak hjemlet i denne kriseloven. Næringen ber om å få sette mer fisk enn det som er tillatt i merdene, samt fritak fra loven om å rapportere mengden lakselus, sier organisasjonene og viser til en artikkel med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, som skal være innstilt på å lette opp og være mer fleksibel med hensyn til rapportering av lusetall.

– En tillatt økning i mengde fisk i anleggene kombinert med få eller ingen krav til å dokumentere lakselusforekomsten i merdene, vil mest sannsynlig øke mengden lakselus i oppdrettsanleggene. Dette vil føre til en kraftig økning i oppdrettsindusert lakselussmitte til vill laksefisk utover våren og forsommeren, og det i den mest sårbare tiden for villfisken. Det er på denne tiden laksesmolten forlater elvene for å vandre ut til beiteområdene i havet, og en økning i mengden lakselus utover det som er tillatt i lovverket, vil føre til en kraftig forhøyet dødelighet på vill laksesmolt langs Norskekysten. For sjøørreten som oppholder seg inne i fjordene store deler av året vil situasjonen kunne gå fra vondt til langt verre.

Organisasjonene mener at norsk fiskeoppdrett heller bør søke om støtte på samme måte som all annen næringsvirksomhet som har ekstraordinære utfordringer på grunn av koronautbruddet, enn å be om økt produksjon og reduserte krav til sykdomskontroll. Organisasjonene mener det er åpenbart at regjeringen ikke bør gi næringen fritak fra miljøkrav hjemlet i gjeldende lover og forskrifter.