Blant dyreholdene Mattilsynet fører tilsyn med, finner inspektørene brudd på dyrevelferden hos halvparten.

Ved utgangen av august ble det avdekket 678 saker med brudd på regelverket. Det skjer etter at tilsynet har en ekstra satsing på området i år. Det innebærer blant annet utvikling av verktøy for bedre bruk av data til å spisse innsatsen der den trengs mest, mer målrettet oppfølging av kronisk dårlige dyrehold, mer målrettet oppfølging av bekymringsmeldinger.

I perioden januar til og med august gjennomførte Mattsilsynet tilsyn i 1776 dyrehold. I 1322 av disse ble det ført tilsyn med dyrevelferden. I litt over halvparten av sakene ble det funnet brudd på regelverk, men andelen svært alvorlige brudd var lav.

Andelen regelverksbrudd må vurderes i lys av at Mattilsynet går oftere på tilsyn i dyrehold som har størst risiko for dårlig dyrevelferd. Tallene er er derfor ikke representative for alle norske dyrehold.

– Mattilsynet gjennomfører i år en dyrevelferdssatsning som blant annet innebærer utvikling av verktøy for bedre bruk av data til å spisse innsatsen vår der den trengs mest, mer målrettet oppfølging av kronisk dårlige dyrehold, mer målrettet oppfølging av bekymringsmeldinger, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon dyrevelferd i en pressemelding.

Torunn Knævelsrud er seksjonssjef i Mattilsynets seksjon dyrevelferd.

I år rekrutterer Mattilsynet 30 veterinærer, fiskehelsebiologer og jurister til dyrevelferdsarbeidet. Dyrevelferdssatsning er en oppfølging av styrkingen av Mattilsynet i statsbudsjettet 2022, hvor 20 millioner kroner er øremerket dyrevelferd.

Vanskjøtsel

I løpet av årets første åtte måneder avdekket Mattilsynet alvorlig vanskjøtsel i 26 dyrehold. Dette er dyrehold der dyr er døde eller må avlives på grunn av svikt i fôring og stell. Selv om tallet er lavt i forhold til antall dyrehold og tilsyn, er hvert tilfelle ett for mye.

32 politisaker

I perioden har Mattilsynet meldt 32 saker til politiet. Blant disse er det 13 saker som omhandler forskjellige former for vanskjøtsel, de fleste av disse gjelder kjæledyr.

Aktivitetsforbud

I tillegg har Mattilsynet anmeldt 12 saker som omhandler brudd på aktivitetsforbud, også de fleste av disse gjelder kjæledyr. I samme periode i 2021 ble totalt 17 saker meldt til politiet.

Brudd på regelverket

Mattilsynet fører også kontinuerlig tilsyn på slakteriene når det foregår slakting. I første og andre tertial har tilsynet registrert brudd på dyrevelferdsregelverket i 27 saker. Selv om hvert brudd kan påvirke dyrevelferden til flere dyr, er antallet brudd lavt sett opp mot den store mengden dyr som blir slaktet, heter det.