Åkersvika naturreservat er et område som er fredet for å bevare sin naturlige skjønnhet og biodiversitet.

Det ble opprettet som Norges første ramsarområde i 1974, og har siden blitt utvidet i 1984 og 1992. Formålet med reservatet er å beskytte et viktig våtmarksområde, inkludert plantesamfunn, fugleliv, og andre dyr som naturlig hører til området.

Åkersvika naturreservat er spesielt viktig som raste- og hekkeområde for våtmarksfugler. Tellinger fra perioden 1974-2013 viser at den vanligste fuglearten i reservatet både vår og høst er stokkand. Imidlertid har en rekke andre fuglearter, som vadefugler, brushane, og vipe, hatt en nedgang i bestanden siden 1970-tallet. Dette kan være knyttet til at det er mindre næringstilgang for fuglene i området.

Europavei 6 går gjennom Åkersvika naturreservat, og det ble tatt ut 126 dekar av området for å utvide veien i 2016. Det ble også lagt til 175,5 dekar til reservatet i samme periode.

Kilde: Wikipedia