Oljedirektoratet anslår at det er et betydelig ressurspotensial for havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel. Det kan føre til oppstarten av en helt ny havnæring.

Som en del av den pågående åpningen av mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel, har Oljedirektoratet fått i oppdrag å kartlegge de mest interessante mineralforekomstene.

Basert på kartleggingen vil direktoratet utarbeide en vurdering av ressurspotensialet. Vurderingen er nå lagt frem og oversendt Olje- og energidepartementet.

Ressursvurderingen er kun et anslag på tilstedeværende ressurser, ikke på forventede utvinnbare ressurser på grunn av usikkerhet om teknologi og økonomi, heter det i en pressemelding fra departementet.

– Utvinning av mineraler og metaller fra norsk havbunn kan bidra til å diversifisere fremtidens forsyning av viktige innsatsfaktorer i overgangen til et lavutslippssamfunn. Økt tilgang på mineraler er avgjørende for å lykkes med den grønne omstillingen. Norges lange erfaring med forsvarlig og bærekraftig forvaltning gjør oss godt egnet til å utnytte disse mulighetene, og den siste tiden viser også viktigheten av å ha flere forsyningskilder og utnytte nasjonale muligheter, sier statsråd Terje Aasland i pressemeldingen.