I en ny rapport går det frem at det er svært vanskelig å bekjempe pukkellaks i sjøen uten å ta livet av uforsvarlig mye av andre lokale laksearter.

Siden 2017 har det kommet et økende antall pukkellaks opp i norske elver, og nå i 2023 ventes en større invasjon. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VFL) har undersøkt om det finnes effektive metoder med kjente redskaper for å ta ut pukkellaks i sjøen uten å skade våre lokale arter, men konkluderer med at kilenøter og krokgarn ikke vil være et effektivt bidrag, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

De anbefaler enten å fortsette å fiske som i dag, der pukkellaksen inngår som bifangst, eller å gjennomføre et målrettet fiske etter pukkellaks annethvert år, med kort fisketid og gjenutsetting av lokale arter. Pukkellaksen regnes som en skadelig fremmed art som kan ha negative konsekvenser for våre lokale laksebestander og økosystemer.

Redskaper og maskevidder

– Basert på rapporten vil det, selv med et utvidet uttak i sjøen, fortsatt være nødvendig med samme omfattende nivå av tiltak i elv for å lykkes med å bekjempe den fremmede og uønskede arten pukkellaks, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Med samme omfang av sjølaksefiske som i 2021, og ved bruk av samme redskaper og maskevidder, anslås uttaket av pukkellaks til å bli så lite som 19 prosent av den totale mengden, mens 25 prosent av den atlantiske laksen vil bli fanget og drept. Dette skyldes at maskeviddene i sjølaksefisket er tilpasset fangst av atlantisk laks. Bruk av reduserte maskevidder vil kunne øke uttaket av pukkellaks, men samtidig vil man da ta livet av uakseptabelt store mengder atlantisk laks, sjørøye og sjøørret.

To alternativer

Ifølge rapporten fra VRL finnes det to mulige tilnærminger. Den første er å videreføre et tradisjonelt sjølaksefiske som i dag, der fisket reguleres slik at risikoen for overbeskatning av de atlantiske laksebestandene er liten, og der pukkellaksen inngår som bifangst. Den andre er at det annethvert år blir et målrettet fiske etter pukkellaks, med kort fisketid, små maskevidder og gjenutsettingspåbud for all atlantisk laks, sjøørret og sjørøye.

– Pukkellaks er en skadelig fremmed art, som er viktig å bekjempe. Vi ønsker alle effektive tiltak velkommen, men tiltak for å bekjempe pukkellaks må ikke gå på bekostning av de naturlig forekommende fiskebestandene, sier Ellen Hambro.