– Vi har felles ansvar og oppgaver innenfor det som denne konferansen dreier seg om – å utvikle verdikjeden for skog- og trenæringene.

Det sa landbruks- og matminister Sandra Borch under konferansen Skog og tre 2022.

– Ressursen er fortsatt ikke utnyttet på nivå med potensialet som vi kan ta ut innenfor bærekraftige rammer. Effekten av den storstilte skogplantingen på 50-70-tallet har begynt å avta, og dette kan også ses på tallene for CO2-opptak i klimagassregnskapet som nå er på en synkende trend. Derfor må vi ha fokus på å bygge opp skogressursene. Vi vil bidra til å øke innsatsen innenfor skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak både for å sikre råstofftilgangen for fremtidas industri, men også for at skogen skal bidra så mye som mulig til å nå våre klimamål og -forpliktelser, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Ifølge en pressemelding fra departementet er skogbruk og trebasert industri er en viktig verdikjede i Norge som sysselsetter om lag 22.200 personer, hvorav cirka 6.600 i skogbruket. I 2021 ble det omsatt 11,6 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål, som er det høyeste noen gang. Omsatt volum i første kvartal 2022 var 7,5 prosent høyere enn året før. Den høye aktiviteten kan knyttes til gode priser for tømmer, både til sagbrukene og annen industri, heter det.