Miljødirektoratet opprettholder vedtaket om skadefelling av ulv i Innlandet til tross for klager fra verneorganisasjoner.

Svahken sijte søkte 30. september 2022 om tillatelse til skadefelling av en ulv. Søknaden ble i første omgang avslått av Statsforvalteren i Innlandet. Etter at Statens Naturoppsyn hadde undersøkt et reinkadaver og konkludert med at skaden var påført av ulv, vurderte Statsforvalteren saken på nytt. Skadefelling av ulv ble tillatt i perioden fra 6. oktober til 20. oktober 2022.

DNA-prøver av bittene på det skadede reinen bekreftet at skaden kom fra en hannulv kjent som V1072, født i grensereviret Kymmen2. En forlengelse av fellingstillatelsen ble gitt, og perioden ble forlenget til 24. oktober klokken 12:00.

Vernorganisasjonene NOAH – for dyrs rettigheter og Aktivt Rovdyrvern (ARV) klaget på vedtaket, med argumenter rundt mangelen på tilstrekkelig skademotivering, manglende vurdering av alternative løsninger og bruk av løs på drevet halsende hund.

Nye momenter

Statsforvalteren i Innlandet konkluderte med at det ikke kommet frem nye momenter som ga grunn til å endre vedtaket, og saken ble sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Miljødirektoratet har nå vurdert saken og opprettholder Statsforvalterens vedtak. De peker på at saken er behandlet i henhold til naturmangfoldloven §§ 18 og 77 og rovviltforskriftens §§ 1, 3 og 9. Direktoratet understreker at prinsippene i lovens §§ 8-10 og 12 har blitt lagt til grunn i vurderingen av avgjørelsen. De viser til Statsforvalteren i Innlandet sine vedtak datert 7. og 21 oktober, samt vurderingene knyttet til klagesaken i oversendelsesbrevet datert 5. januar 2023.