Regjeringen har vedtatt vern av seks nye naturreservater og utvidelse av ett eksisterende reservar i Agder.

Alle områdene er kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Vernet omfatter til sammen omtrent 4.300 dekar verdifull skog i kommunene Farsund, Kristiansand, Vennesla, Vegårshei, Tvedestrand og Risør.

Verningen vil bevare områder med eldre skog som er essensielle for mange truede og krevende arter. Dette bidrar til å oppnå nasjonale og internasjonale bevaringsmål for biologisk mangfold. Ved å verne skogene, beskytter vi naturen og artene for fremtidige generasjoner.

De nyopprettede verneområdene består hovedsakelig av rik edelløvskog. Verningen sikrer beskyttelse for en større andel av de prioriterte skogtypene i Agder. Dette inkluderer truede typer som rik edelløvskog og gammel produktiv barblandingsskog på høy bonitet.

Naturreservatene Vakerknatten og Nøklefjell, Indre Linvannet og Kvernhusmarka huser den rødlistede naturtypen lågurt-eikeskog. Ubergsfjell, Heptedalen og Hækjenkleiv naturreservat inneholder gammel eikeskog sammen med lågurteikeskog, rasmarklindeskog og gammel gran-blandingsskog. Skagelidalen naturreservat vil bidra med vern av boreonemoral regnskog, en regionalt sjelden skogtype.

Vernevedtaket begrenser bruken av området. Alle aktiviteter som kan forandre naturmiljøet er forbudt, inkludert bygging, vedhogst, skogsdrift, nydyrking og motorisert ferdsel. Enkelte tiltak kan tillates etter godkjent søknad. Merking og rydding av eksisterende stier og vedlikehold av bygninger vil fortsatt være tillatt. Det er ingen begrensninger på vanlig ferdsel, jakt, fiske eller plukking av bær og sopp.

Alle syv naturreservatene inngår i arbeidet med frivillig vern av skog på privat grunn. Eiere har tilbudt sine eiendommer for vern mot kompensasjon fra staten. Interessen for frivillig skogvern på Agder har økt de siste årene, og vernearbeidet for mange områder pågår fortsatt.