Statsforvalteren åpnet lørdag morgen for lisensfelling.

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til vedtak i Klima- og miljødepartementet. Der er kvoten for Hornmoen-reviret satt til 8 dyr, i Bograngen-reviret 7 dyr og i Rømskog-reviret 8 dyr. Kvoten i Slettås-reviret var på 2 dyr, som er gjenværende valper etter at lederparet i reviret ble felt under lisensfelling utenfor ulvesonen i desember.

Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Oslo og Viken er gitt myndighet til å endre kvotens størrelse dersom det skulle vise seg at det er flere eller færre dyr i noen av revirene. Statsforvalteren viser for øvrig til at det er iverksatt lisensjakt også på svensk side av riksgrensen.

Ifølge Statsforvalterens egne nettsider er det Statsforvalteren som fastsetter fellingsområdene. Disse kan bli endret både når det gjelder jaktområder, kvoter og kan stanse lisensfellingen.

– Det er et spesielt fokus på å sikre at de genetisk verdifulle ulvene i Setten-reviret ikke felles i forbindelse med lisensfellingen, og dette gir føringer for gjennomføringen av lisensfellingen i Rømskog-reviret som grenser inntil dette reviret, heter det. All irregulær avgang fra og med vedtaksdato trekkes av lisensfellingskvoten.

Statsforvalteren melder for øvrig om disse opplysningene knyttet til ulvejakt som nå er igangsatt i ulvesonen på Østlandet:

«

Den geografiske avgrensingen av fellingsområdet for Rømskog-reviret går fram av kartet over. Grensen følger enkelte steder ikke naturlig grenser i terrenget, så det er den digitaliserte grensen som er gjeldende. PDF-kart og shapefiler kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden.

For beskrivelse av lisensfellingsområder i Innlandet henvises det til Statsforvalteren i Innlandet sine nettsider.

Fellingsperiode

Fellingsperioden er fra lørdag 12. februar kl. 08:00 til og med 15. februar.

Dersom det oppstår fare for felling av andre dyr enn de som tilhører den konkrete flokken vil Statsforvalteren løpende vurdere om fellingsforsøket i området kan fortsette.

Oppdatert kvote for Rømskog

Så langt i registreringsperioden (fra 1. oktober) er det påvist 11 individer i Rømskog-reviret på DNA. Ett av disse er felt under lisensfelling på svensk side. På bakgrunn av dette er kvoten for lisensfelling i Rømskogreviret fra 12. februar satt til 10 dyr. Felte dyr i både Norge og Sverige trekkes fortløpende fra kvoten. Kvoten kan økes dersom det påvises flere individer i reviret.

Særlige vilkår

Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe kvotetelefonen (tlf. 954 52 101) før jaktstart.

 • Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.
 • All ulv merket med halsbånd/sender er unntatt fra lisensfelling.
 • Jegere plikter å registrere seg som bruker av Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste.
 • Jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. Godkjent skyteprøve for jaktåret 2021/2022 gjelder ut perioden for lisensfelling av ulv.
 • De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).
 • Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.
 • Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt med unntak av løs på drevet halsende hund.
 • Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, fastsatt kvote eller områdeavgrensing endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.
 • Enhver felling av ulv skal uten opphold meldes til Statsforvalteren (tlf. 97 13 52 65), jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Den som påskyter ulv uten at den felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde til Statens Naturoppsyn, Statsforvalteren og nærmeste politimyndighet. Statsforvalteren avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.
 • Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.
 • Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).
 • Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Statsforvalteren (tlf. 97 13 52 65). Oppgi jegers navn og telefonnummer.
 • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven, der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Statsforvalteren har etter eget tiltak innvilget dispensasjon fra verneforskriften for lisensfelling i Svartvannet naturreservat i Marker kommune.

»