Seks av ti nasjonale villreinområder hadde dårlig kvalitet.