Viken fylkeskommune har kunngjort at de starter opp med skogvern av syv skogområder i regionen. De oppfordrer alle interesserte parter til å gi sine synspunkter og innspill innen fristen 26. april 2023.

Formålet med oppstartsmeldingen er å sikre medvirkning og å hente inn synspunkter før utviklingen av et mer detaljert verneforslag. De fire nye områdene som skal vernes er Tresvika og Brattholmen i Hvaler kommune, Bonn og Bonneholet i Frogn kommune, og Godfarfoss i Nore og Uvdal og Hol kommune. I tillegg vil tre eksisterende områder, Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Fjella og Burumtjern naturreservater og Smihagen naturreservat, bli utvidet.

Alle områdene vil bli vernet som naturreservater etter naturmangfoldloven § 37 for å bidra til bevaring av norsk naturmangfold og hindre utryddelse av truede arter og naturtyper. Skogvern er et viktig tiltak for å nå Stortingets mål om vern av 10 prosent av skogarealet i Norge. De foreslåtte områdene har forskjellige egenskaper og inneholder en rekke truede arter og sjeldne naturtyper.

Et vern vil medføre forbud mot inngrep som skader verneverdiene, inkludert hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Friluftsliv, jakt, fiske og beite vil fortsatt være tillatt. Statsforvalteren i Oslo og Viken ber om innspill og synspunkter på naturverdier og brukerinteresser innen 26. april 2023. Etter en gjennomgang av innspillene vil verneforslaget med detaljerte områdeavgrensninger og verneforskrifter sendes på høring.