Kommisjonen for totalberedskap har uttalt at det haster med å øke Norges selvforsyningsgrad og etablere et beredskapslager for korn. Til tross for dette ser revidert statsbudsjett ut til å mangle nødvendige midler for å drive frem arbeidet med kornlageret.

Forbundsleder i Naturviterne, Morten Wedege, påpeker at den pågående tørken i Vest-Europa forsterker alvoret i situasjonen. I tillegg til klimaendringene, skaper konflikter usikkerhet rundt global matproduksjon og forsyningssikkerhet.

Til tross for anbefalinger fra Totalberedskapskommisjonen om å styrke lagerholdet av matkorn betydelig utover 2-3 måneders forbruk, ser det ut til at statsbudsjettet kun dekker noen dagers forbruk. Norge importerer store mengder vegetabilske produkter og redusert matvareproduksjon globalt kan påvirke norske forbrukere direkte.

Krigen

Krigen i Ukraina og tørken i Vest-Europa skaper usikkerhet rundt årets europeiske kornproduksjon, noe som potensielt kan drive de allerede rekordhøye hveteprisene videre oppover.

Tidligere i år leverte Landbruksdirektoratets fagetater en utredning for et beredskapslager av korn. Utredningen foreslo en opptrappingsplan med 15.000 tonn korn hvert år, men dette krever økte midler.

Trenger 54 millioner

Regjeringens budsjett for 2023 har avsatt 20 millioner til dette, mens fagetatene mener at det minst trengs 54 millioner for å dekke grunnkostnadene ved etablering av infrastruktur og innkjøp.

Wedege understreker at poenget med beredskap er å være ute i tide før en krise inntreffer, og uttrykker bekymring for at regjeringen ikke forstår alvoret i situasjonen. Naturviterne mener det trengs en opptrappingsplan for beredskapslager av korn og at det burde ha kommet mer midler allerede i revidert budsjett.