Hittil i år er det skutt 11 bjørner i Norge, og i lisensfellingsperioden til midten av august skal det skytes to til. Miljødirektoratet mener det vil være mer formålstjenlig å felle enkeltindivider, enn å gjennomføre lisensjakt.

Det opplyser Miljødirektoratet, som forteller at lisensfelling er et tiltak for å regulere bestanden.

– Bestanden av bjørn i de nordligste regionene ligger fortsatt langt under bestandsmålet og etter en totalvurdering finner vi ikke grunnlag for å åpne for lisensfelling av bjørn i Nordland eller i Troms og Finnmark, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Bestanden av bjørn ligger på bestandsmålet i region 5 (tidligere Hedmark) og i år for første gang også i region 6 Trøndelag. Rovviltregion 7 Nordland og region 8 Troms og Finnmark ligger fortsatt under bestandsmålet og hvor Miljødirektoratet bestemmer kvoten.

Kvotene fylt

I de andre regionene er det den regionale rovviltnemnda som vurderer om det skal settes kvoter for lisensfelling.

Av disse er det kun en kvote på to bjørner til lisensfelling i rovviltregion 3, som er tidligere Oppland fylke.

I Hedmark og Trøndelag åpnet rovviltnemndene i vår for at tre bjørner kunne felles i hver av regionene. I løpet av sommeren er kvotene fylt ved skadefelling, og det gjenstår dermed ikke dyr til lisensfelling.

Skadefelling

Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år i Norge, fordelt på rovviltregionene Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark. Innsamling av skit og hårprøver i rovviltregionene påviste i fjor totalt 150 bjørner, og beregninger viser at det i 2020 trolig ble født 8,5 kull her til lands.

Langt under mål

Bestandene av bjørn ligger dermed godt under det regionale bestandsmålet i Nordland (0 av 1 kull) og i Troms og Finnmark (2,5 av 6 kull).

Nedgang i skader

Antall påviste skader forårsaket av bjørn har hatt en generell nedgang siden 2009. Så langt i 2021 (16.08) er antall påviste bjørneskader noe høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i beitesesongen i 2020, men er fortsatt lavt historisk sett.

For region 7 og 8 er det siden 1. juni påvist 85 skader på sau forårsaket av bjørn. Skadene er avgrenset til et fåtall områder hovedsakelig utenfor bjørneforvaltningsområder. På grunn av disse skadesituasjonene er det felt tre bjørner på skadefelling i Troms, og en bjørn i Finnmark.

Vil vurdere enkeltdyr

– Med dagens bestandssituasjon i Nordland og i Troms og Finnmark mener Miljødirektoratet at det er mer riktig å vurdere skadefelling av enkeltdyr som forårsaker skade, enn lisensfelling som er ment å skulle regulere bestanden, sier Hambro.

Totalt elleve bjørner er felt til nå i år i Norge. Ti av disse er skadefellinger. Utviklingen i den norske delen av bestanden går svært sakte , melder direktoratet, og påvirkes mye av hva som skjer på svensk side.