Flere norske miljøorganisasjoner går nå sammen om et felles krav til en ny regjering. Norge må slutte å lete etter mer olje og gass. Samtidig innrømmer de et oljeskatten er et godt første skritt.

Det er Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Greenpeace og WWF Verdens naturfond som advarer mot å tro at et endret oljeskatteregime i seg selv vil gi klimagevinst.

Endringer i oljeskatten er et smart finansielt grep, men det er ikke i nærheten av hva som må til for at Norge skal gjøre sitt for å hindre eskalerende klimaendringer.

Rapporten fra FNs klimapanel la frem uomtvistelige bevis på at klimautslipp fra fossile brensler utgjør en en trussel for millioner av mennesker.

FNs generalsekretær fulgte opp med å be alle verdens land om å slutte å lete etter kull, olje og gass. Skal vi kunne ha håp om å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader, må i ifølge IEA og FNs klimapanel i praksis all leting og utbygging stanses.

– Dette er bakteppet, dette er realiteten, når norsk oljepolitikk skal diskuteres. Da er det innlysende at norsk oljepolitikk handler om så mye mer enn oljeskatt. Det viktigste grepet er å slutte å lete etter mer olje og gass, mener organisasjonene, mener organisasjonene.

Oljeskatt er ikke nok

Endret oljeskatt er et skritt i riktig retning fordi det tar bort de store skattefordelene som er gitt i det midlertidige oljeskatteregimet fra juni 2020, men det er langt fra nok for å dempe klimarisikoen for Norge. Det framlagte forslaget er ikke tilstrekkelig og vil på ingen måte redusere aktiviteten på norsk sokkel, men kan i verste fall føre til økt aktivitet, sier organisasjonene i en felles pressemelding.

Staten vil med det nye forslaget ta 78 prosent av investeringskostnadene og har derfor en mye større klimarisiko enn selskapene som bare dekker 22 prosent.

Et annet eksempel er leterefusjonsordningen, som foreslås avviklet. Men med det nye foreslåtte oljeskatteregimet vil refusjonen samlet sett kun bli redusert fra 78 prosent til 71,8 prosent av letekostnadene.

En annen klimaløsning for oljepolitikken som er oppe til diskusjon, er å avskaffe ordningen med de nummererte konsesjonsrundene, som er en av to måter å dele ut oljelisenser på i Norge. Dette vil heller ikke gi store utslag på norsk klimarisiko, og det er allerede del av Equinors planer om ikke å søke seg til nye områder.

Advarer mot falske klimaseiere

Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Greenpeace og WWF Verdens naturfond advarer nå en ny regjering mot å tro at slutt på konsesjonsrunder er en klimaseier.

Alle former for leting må stanses, og alle prosjekter som skal påbegynnes, må i mye større grad vurderes opp mot klima og miljø, og eventuelt avslås.

– Vi må tenke helhetlig rundt oljepolitikken og se på hele verktøykassa. Det aller viktigste er å stoppe utdeling av utvinningstillatelser og slutte å lete etter mer olje og gass på norsk sokkel. Vi advarer mot å finne sammen om løsninger som ser ut som klimaløsninger på papiret, men som i praksis ikke reduserer norsk klimarisiko eller våre bidrag til klimakrisen. Vi risikerer å bygge brua over til den grønne omstillingen for lang, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

– Alle partier må innse at det er null rom for leting etter mer olje og gass i 2021. Når FNs generalsekretær, og det internasjonale energibyrået er så tydelige på at vi ikke kan lete etter mer, burde det være selvsagt for norske politikere, sier Frode Plyem, leder i Greenpeace Norge.

– Ingen regjering kan påberope seg et klimaansvar om ikke de prioriterer en fullstendig letestans, og at de faktisk går inn for en rettferdig grønn omstilling av samfunnet, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

– Tiden renner ut for å gjøre klimatiltak som faktisk monner, men vi har hatt en oljeblind regjering som ikke har turt å ta de nødvendige valgene. Hvis den nye regjeringen skal ha noe troverdighet på klima må de stanse all oljeleting. Jo lenger det utsettes, dess vanskeligere blir det å gjøre omstillingen styrt og trygg for både mennesker og miljø, sier Lea Nesheim, nestleder i Natur og Ungdom.