Ein plastklave rundt halsen hos reinkalver innen tamreindriften, resulterte i at tapene ble redusert fra 40 til tre prosent.

– Tapene av rein til rovvilt er alt for høye i mange reinbeitedistrikt. Dersom bruk av plastklaver kan bidra til reduksjon i kalvetapet, er dette noe vi må se nærmere på. Et slikt tiltak kan bidra til å bedre dyrevelferden, og til å sikre produksjonsinntektene i næringen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Det er Forskningsinstituttet NIBIO som har gjennomført to forsøk med bruk av plastklaver på reinkalver. Forsøkene gir klare indikasjoner på at plastklaver kan beskytte mot rovdyr.

Vil redusere rovdyrene

– Regjeringen vil føre en mer restriktiv rovdyrpolitikk, det går klart fram av Hurdalsplattformen. Tapene skal ned, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. – I den sammenheng er funnene fra NIBIO svært interessante, understreker hun.

I et pilotprosjekt NIBIO gjennomførte i 2019 i Fiettar reinbeitedistrikt i Finnmark fikk 60 reinkalver halsklaver med sendere i perioden fra kalvemerking til høstsamling. Alle kalvene overlevde. Til sammenligning forsvant ni prosent av kalvene uten halsklaver i samme periode.

For å undersøke om tilsvarende tapsforebyggende effekt kunne påvises i Nordland reinbeiteområde, gjennomførte NIBIO et forsøk i Doutka reinbeitedistrikt i 2020/21. Det ble brukt 25 millimeter brede halsklaver, både med og uten GPS/GSM-sendere.

Kalvetapet var på hele 40 prosent blant kalver uten halsklave. Blant kalv med klave uten sender var tapet tolv prosent. Av de kalvene som hadde klave med sender, forsvant kun tre prosent.

Beskytter mot rovdyr

NIBIO mener at det ikke er usannsynlig at gaupe og ørn har sett plastklaven og den elektroniske beiteovervåkeren på lang avstand og dermed unngått disse reinkalvene, eller at klaven har hindret dem under angrep.

Reinkalv med plastklave. Foto: Svein Morten Eilertsen, NIBIO