Statsforvalterne vil undersøke om landets avfallsdeponier har tilstrekkelige tiltak for å hindre utslipp av forurensende stoffer til vann. Og om de har en effektiv kontrollordning for sigevannet som dannes av deponiene.

I tillegg vil de kontrollere om deponiene har tilstrekkelig dekke og avrenningskontroll for å hindre forurensning av jord og grunnvann. Sikringstiltak mot skadedyr og uønsket spredning av avfall vil også bli vurdert.

Dersom det avdekkes brudd på regelverket, kan deponiene pålegges å iverksette tiltak for å rette opp i manglene. Ved alvorlige brudd kan det ilegges sanksjoner, som bøter eller inndragning av tillatelsen til å drive deponi.

Lov og forskrift

Statsforvalterne oppfordrer alle deponier for ordinært avfall til å følge kravene i avfallsforskriften og forurensningsloven for å beskytte miljøet og unngå helsefare for mennesker og dyr.

Kontrollene vil bidra til å sikre at deponiene håndterer avfallet på en forsvarlig og miljøvennlig måte, og at eventuelle avvik blir rettet opp i for å minimere negative konsekvenser for naturen og samfunnet, går det fram av en melding fra Miljødirektoratet.