Naturvernforbundet er skuffet over Stortingets innstilling til lovforslagene om innlemmelse av nye vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven.

Selv om kommunene nå får større innflytelse over hvor det bygges vindkraftanlegg, mener Naturvernforbundet at det mangler en ny vindkraftforskrift som kan stanse dårlige prosjekter på et tidlig stadium.

Organisasjonen er usikker på om den korte behandlingsfristen har gitt politikerne nok tid til å vurdere konsekvensene av forslaget for dagens vindkraftsystem. Imidlertid er Naturvernforbundet glad for at et mindretall av komiteen støtter opp om flere av miljøbevegelsens innspill.

Det nye systemet innebærer at kommunene må sette av arealer til vindkraft dersom de ønsker det. Naturvernforbundet mener imidlertid at kommunene ikke bør begrenses til å lage kun en overordnet plan. De bør også få muligheten til å sette egne vilkår og bestemmelser som anses som relevante.

Demokratiske prosesser

Selv om konsesjonssystemet nå skal sørge for mer demokratiske prosesser, er det fortsatt mangler når det gjelder mekanismer og juridisk forankring som sikrer vern av natur-, kultur- og friluftsinteresser. Naturvernforbundet argumenterer for at oppdateringen av konsesjonssystemet bør inkludere ufravikelige krav for å beskytte verdifull natur mot vindkraft.

Blant hovedpunktene i Naturvernforbundets innspill er at forslaget begrenser kommunenes mulighet til detaljering, vilkår og bestemmelser i reguleringsplanen. De ønsker også samme regelverk for bakkemonterte solkraftanlegg og påpeker at det mangler en forskrift som gir oppklarende informasjon om det nye systemets praktiske funksjon og lovfestet krav til naturhensyn.

Disse bør få avslag

Organisasjonen argumenterer for at områder som verneområder, urørte områder, viktige friluftslivsområder og truede arter må få avslag på konsesjonstildeling. Videre mener Naturvernforbundet at byggefristen må overholdes, og kommunene bør kunne omregulere arealene hvis bygging ikke har startet innen fristen.

Naturvernforbundet er også imot muligheten for statlig plan som kan overstyre kommunenes avgjørelser om vindkraftanlegg, og de krever uavhengige og grundigere konsekvensutredninger. De er skuffet over at Stortinget nylig stemte ned forslaget om å bryte båndet mellom utbygger og utreder, og de påpeker at dagens vindkraftsystem har svakheter når det gjelder å ta hensyn til detaljert informasjon om anleggets utforming.

– Vi er usikre på om den korte behandlingsfristen av lovforslaget har gitt politikerne god nok tid til å vurdere virkningene et slikt forslag vil ha for dagens vindkraftsystem, sier Naturvernforbundets leder, Truls Gulowsen.. Foto: Fartein Rudjord