– Hogst i hekke- og yngletiden bryter med loven og kan ikke tillates. Det mener organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter.

NOAH peker på at man nå er vi inne i perioden hvor de ville dyrene hekker og yngler. De Dyrene har et stort behov for å få være i fred. Allikevel drives det hogst som ødelegger dyrenes hjem.

NOAH mener all hogst i hekke- og yngletiden må forbys, og hogst som foregår nå eller planlegges i løpet av de neste månedene må stanses eller utsettes til yngletiden er over. Nylig kunne de lese at Nesodden kommune har inngått avtale med Viken Skog om å hogge hele 1.200 kubikkmeter skog mellom Midtveien og Tjernsbråtan, noe som skaper strid rett før hekkesesongen.

– Gjennom flere år har NOAH jobbet for tydelig vern av dyr i yngletiden, og det svært bekymringsverdig at det drives hogst i denne perioden. Under hogst drepes det mange fugleunger, og mange påføres også alvorlig skade og lidelse. Yngletiden for ville dyr er svært sårbar, og en tid der de etter naturmangfoldloven skal beskyttes og tas hensyn til, under «enhver aktivitet». Yngletidsfredningen stadfestes videre ved at det er forbudt etter Dyrevelferdsloven å «hensette dyr i hjelpeløs tilstand». Ved at foreldredyr forulykker i yngletiden, hensettes dyreunger i hjelpeløs tilstand, sier leder i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen i en pressemelding.

Skogselskapene hevder å holde seg til retningslinjer fra PEFC Norge (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) som ble vedtatt i fjor. Ifølge retningslinjene skal det «legges vekt på å unngå maskinell skogsdrift i perioden mai, juni, juli i skog av spesiell betydning for fuglelivet, som eldre sjiktet løvtredominert skog». Dette medfører at det er industrien selv som bestemmer hva som defineres som «spesiell betydning for fuglelivet». 

– All natur hvor fugler hekker har betydning for de fuglene som hekker der. Vi kan ikke akseptere at skognæringen får drive utbredt ødeleggelse av naturen med store konsekvenser for dyrene som befinner seg i en sårbar situasjon og deres habitat – dette er straffbart etter loven. Miljømyndighetene må ta tak i dette umiddelbart, sier Martinsen.