Høyesterettsankeutvalg har besluttet at saken i Borgarting langmansrett sins dom om felling av ulv i ulvesonen skal behandles på nytt i landets høyeste rettsinstans.

Ankeutvalget besluttet dette tirsdag 7. november, som betyr at anke over Borgarting lagmannsretts dom av 6. juli 2022 skal behandles i landets høyeste rettsinstans.

Det er Staten ved Klima- og miljødepartementet og regjeringsadvokaten ved advokat Asgeir Nygård som anker. Staten har disse organisasjonen som partshjelper: Norskog, Norges Skogeierforbund, Utmarkskommunenes Sammenslutning og Norges Bondelag.

NOAH – for dyrs rettigheter vil stille med advokat Berit Svensli Solseth. Konkret gjelder saken felling av ulv, og terskelen for når staten kan gi tillatelse til å felle ulv innenfor ulvesonen.

– Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett. Utvalget tillater anken fremmet, heter det i beslutningen.

Anket dommen

Da klima- og miljøminister Espen Barth Eide i midten av september anket dommen i lagmannsretten til Høyesterett, var det stor spenning om Høyesteretts ankeutvalg ville slippe saken gjennom nåløyet.

Statsråden fra Arbeiderpartiet viste da til at Borgarting lagmannsrett konkluderte med at vedtaket om felling av ulvene i Letjenna-flokken vinteren 2020 er ugyldig.

– Jeg er ikke enig i konklusjonen i lagmannsretten om at vedtaket er ugyldig. Saken reiser i tillegg prinsipielle og viktig spørsmål om forvaltning av ulv som det er viktig å få en endelig avklaring på. Jeg mener derfor at denne saken bør bli vurdert av den høyeste rettsinstansen vår, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) da.

Felte Letjenna-flokken

Bakgrunnen var at Klima- og miljødepartementet i 2019 vedtok felling av seks ulver i Letjenna-flokken. Reviret lå innanfor ulvesonen i Innlandet fylke. Foreningen NOAH tok ut søksmål mot staten i etterkant av fellinga, med påstand om at vedtaket ikke var gyldig

Oslo tingrett kom i 2021 til at vedtaket i departementet var ugyldig. Og derfor anket departementet til lagmannsretten. Staten er med andre ord dømt for ulovlig ulvevedtak i to rettsinstanser.