En ny forurensningstillatelse til sementprodusenten Norcem AS Brevik er beregnet til å gi en årlig CO2-reduksjon på 400.000 tonn.

Det kan skje etter at Miljødirektoratet endrer forurensningstillatelsen til Norcem Brevik i Porsgrunn, basert på en søknad og en høringsprosess. Og handler om drift av anlegg for karbonfangst- og lagring (CCS)

– Verdens land må få til umiddelbare kutt i klimagasser i alle sektorer. FNs klimapanel sier at CO2-utslippene må nå toppen før 2025. Og at for å stabilisere den globale oppvarmingen – uansett på hvilket nivå – må utslippene reduseres til netto null. Karbonfangst- og lagring er ett viktig bidrag som kan gi betydelige utslippskutt i industri og energiforsyning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tillater fangst og lagring

Søknaden fra Norcem Brevik om karbonfangst er en del av Langskip, som er Norges prosjekt for fangst, transport og lagring av CO₂ fra industribedrifter i ulike sektorer.

– Det er svært gledelig at Norcem skal etablere et fullskala CO2-fangstanlegg ved deres sementproduksjon i Brevik. Dette er det første store anlegget for karbonfangst i Norge. Det vil gi en årlig reduksjon av klimagasser med 400 000 tonn, som er cirka halvparten av dagens utslipp, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Luft og vann

CO2-håndteringen vil også redusere andre forurensende utslipp til luft, som klor og svoveldioksid, med opptil 80 prosent. Også utslipp av støv, fluor og ammoniakk vil bli redusert.

Anlegget vil gi utslipp av nye stoffer til luft og vann på grunn av CO2-renseteknologien. Utslippet til sjø vil blant annet inneholde mindre mengder kvikksølv og dioksiner. Nivåene av disse stoffene vil være så lave at de ikke vil medføre målbare endringer i Eidangerfjorden.

Mindre forurensning

Norcem skal bygge høyere pipe, som gir bedre spredning av røykgass fra fabrikken. Sammen med lavere utslipp vil det bidra til mindre forurensning i omgivelsesluften i forhold til i dag. Totalt sett vil miljøvirkningene av utslippene til luft fra Norcem bli redusert.

Nye komponenter som aminer vil gi forurensning som ligger langt under anbefalt grense for luft og vann fra Folkehelseinstituttet. De nærmeste drikkevannskildene skal likevel overvåkes for å sjekke om det kan påvises aminer, melder Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det nye utslippet av aldehyder vil gi konsentrasjoner som er en brøkdel av tilsvarende grenser for arbeidsmiljø. Disse stoffene vil derfor ikke medføre helsevirkninger av betydning.

Mindre støy

Norcem får nå bindende krav som på sikt vil gi mindre støy for omgivelsene. Kravene skal sikre at etableringen av CO2-renseanlegget ikke gir mer støy for naboene.

Også i Oslo

Miljødirektoratet saksbehandler også søknaden om karbonfangst ved Hafslund Oslo Celsio AS sitt anlegg på Klemetsrud i Oslo. Den blir klar i løpet av høsten.

Miljødirektoratet har også mottatt søknad fra Northern Lights JV DA om tillatelse til utslipp i forbindelse med klargjøring og oppstart av ny rørledning for CO2 transport til injeksjonsbrønn i Nordsjøen.