NOAH og Foreningen Våre Rovdyr møter onsdag i Oslo tingrett for å redde en fellingstruet bjørnefamilie.

NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr møter onsdag 9. august i retten mot Klima- og miljødepartementet. Målet er å hindre felling av en bjørnebinne med to unger i Snåsa og Steinkjer kommuner i Trøndelag.

Organisasjonene leverte krav om midlertidig forføyning tirsdag 25. juli, og fikk dette innvilget av Oslo tingrett. Bjørnen er fredet og oppført på rødlista som sterkt truet, og organisasjonene ser det som høyst alvorlig at miljømyndigheter vil tillate skyting av en binne med to unger i yngletiden.

– Dette vedtaket er sjokkerende og ulovlig. Det å skyte mordyr og unger er ikke bare uetisk, men et grovt brudd på naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Det er også i strid med naturavtalen som har satt et konkret mål om å sikre hastetiltak for å stanse den menneskeskapte utryddelsen av truede arter og for å bevare disse artene. Det er første gang i Norges rovviltforvaltning at man gir tillatelse til å skyte en binne med unger i yngletiden, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

Departementet innrømmer at skyting av binna og ungene vil få svært negative konsekvenser for bjørnebestanden nasjonalt og i region 6, og at skyting av binne med unger vil føre til at både det regionale og nasjonale bestandsmålet ikke nås.

– Norge fører en helt forkastelig forvaltning av store rovdyr og når sitt bunnivå med klima – og miljødepartementet sitt vedtak om felling av binne med unger i Snåsa. Vi er langt under bestandsmålet for sterkt truet bjørn, og statens oppgave er å bygge opp bestanden, ikke skyte den ned, sier Alette Sandvik, leder i Foreningen Våre Rovdyr.

Organisasjonene representeres av Selmer advokatfirma, og muntlig forhandling holdes i Oslo tingrett med start kl. 09.00 onsdag 9. august.