Norges jeger- og fiskerforbund forsvarer på egne nettsider fortsatt jakt i verneområder i Norge, som nasjonalparker og andre verneområder.

Jakt i verneområder er et viktig tema som ofte diskuteres i sammenheng med viltloven. Viltloven regulerer i dag ikke hvorvidt det kan drives jakt i verneområder, men Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener at jakt er en viktig del av vårt høstingsbaserte friluftsliv og at bærekraftig høsting ikke representerer noen trussel mot artene eller naturmangfoldet. I Norge har vi tradisjon for å utøve en bærekraftig høsting også i verneområder.

NJFF aksepterer at det kan vurderes å innføre restriksjoner på jakt i noen verneområder i de tilfeller der formålet med vernet eksplisitt tilsier dette, men at restriksjonene bør begrenses i tid og rom i henhold til hva som vurderes som nødvendig for det enkelte området. Det er viktig å ivareta verneformålet og bærekraftig bruk av naturressursene i verneområdene, heter det.