Landbruks- og matminister Sandra Borch har nylig besvart et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde om viltforvaltning.

I spørsmålet ble det stilt spørsmål om den faglige begrunnelsen for at høstbare viltressurser overføres til Landbruksdirektoratet, og hvordan dette vil påvirke forvaltningen, samt om det er mulig å endre direktoratsansvar uten å endre viltloven.

Borch forklarte at i 2018 overtok Landbruks- og matdepartementet ansvaret for forvaltning av høstbare viltressurser fra Klima- og miljødepartementet. Oppgavene forble imidlertid hos Miljødirektoratet, men Landbruks- og matdepartementet ble ansvarlig for etatsstyring av Miljødirektoratet for gjeldende saksområde. Borch forklarte også at flytting av offentlige arbeidsplasser fra Miljødirektoratet til Landbruksdirektoratet vil bidra til en jevnere fordeling av kompetansemiljøer i landet og vil styrke Landbruksdirektoratets fagmiljø i Steinkjer.

Borch forklarte også at retten til jakt og høsting av vilt ligger til grunneierne, og samling av fagkompetanse for høstbare viltressurser og skog- og utmarksforvaltning i Landbruksdirektoratet vil gi gode muligheter for å se ressursforvaltningen i sammenheng. Hun sa også at det er naturlig at ansvarsdelingen mellom departementene også gjør seg gjeldende på direktoratsnivå, og hun har tillit til at Landbruksdirektoratet vil ivareta oppgavene knyttet til høstbare viltressurser på samme ryddige og profesjonelle måte som Miljødirektoratet har gjort.

Borch la til at i en videre prosess fram mot tidspunktet for overføring av oppgavene, vil direktoratene klargjøre behovet for justeringer i regelverket, inkludert endring av viltloven med tilhørende forskrifter, slik at Landbruksdirektoratet formelt sett blir forvaltningsmyndighet etter viltloven. Hun forklarte også at det er en avtalt fordeling på hvilke oppgaver og regelverksbestemmelser som faller under Landbruks- og matdepartementets og Klima- og miljødepartementets ansvar, og at dette ikke vil endres ved at Landbruksdirektoratet overtar oppgaver for høstbart vilt fra Miljødirektoratet.