Få kommuner hadde vesentlig nedgang i utslippene sine i 2021.

Det melder Miljødirektoratet, som har publisert nye tall for klimagassutslipp for kommunene.

Tallene viser at få kommuner hadde vesentlig nedgang i utslippene i 2021. Tilrettelegging for å velge gange og sykling framfor privatbilen er eksempler på lokale tiltak som kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra veitransport.

– Kommunenes arbeid med å redusere utslipp av klimagasser er viktig for at vi skal nå klimamålene våre og er avgjørende for å få til en bærekraftig, langsiktig omstilling. Vi ser at omstillingen må gå raskere, og kommunene har et ansvar for dette sammen med alle andre samfunnsaktører. Jeg håper at vi får se enda flere gode løsninger fra lokalt plan de kommende årene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Enkelte reduserte

Utslippene fra sjøfart og fra kvotepliktige anlegg i industrien var hovedgrunnen til utslippsreduksjoner i kommunene med størst nedgang fra 2020 til 2021. Enkelte kommuner hadde redusert utslippene fra personbiler og i avfall- og avløpssektoren, men økninger i utslipp fra tunge kjøretøy, oppvarming og dieseldrevne motorredskaper førte til at de totale utslippene ikke ble redusert for flertallet av kommunene i 2021.

Klimagassregnskapet viser at 55 prosent av kommunene har hatt mer enn fem prosent nedgang i utslippene siden 2011. Utslippene fra veitrafikk, avfall og avløp, og oppvarming er hovedgrunnen til dette. Utslippene fra sjøfart, jordbruk og dieseldrevne motorredskaper har derimot økt i de fleste kommunene de siste ti årene.

Sentral rolle

Miljødirektør Ellen Hambro sier at kommunene spiller en sentral rolle i å redusere Norges utslipp av klimagasser.

– I 2022 kartla Miljødirektoratet dagens bruk og nytte av klimagassregnskapet og muligheter for videreutvikling. Kartleggingen omfattet et representativt utvalg av kommunene.

– Kartleggingen har bekreftet hovedinntrykket vi har fått gjennom dialog med kommunene, og det er at klimagassregnskapet oppleves som et nyttig kunnskapsgrunnlag i klimaarbeidet i kommunene. Det er fortsatt behov for å fortsette utviklingsarbeidet slik at tjenesten i størst mulig grad fanger opp den reelle utviklingen i utslippene i kommunene. Dette vil bidra til at klimagassregnskap for kommuner blir et enda mer relevant og nyttig verktøy i kommunenes klimaarbeid, sier Ellen Hambro.