To private organisasjoner vil torsdag anmelde Mattilsynet og Statens naturoppsyn for dyremishandling.

ARV Aktivt Rovdyrvern og Dyrenes rett mener at Mattilsynet og Statens naturoppsyn står bak dyremishandling under nedslaktingen av villrein i Nordfjella vinteren 2017/2018. Norges Miljøvernforbund har også anmeldt. Det er fare for at det kan gå mot motorisert vinterjakt også på Hardangervidda.

Det opplyser organisasjonene i en pressemelding torsdag ettermiddag. De viser til nylig publiserte videoopptak fra vinterjakta i Nordfjella. Det viser ifølge de to organisasjonene en ufattelig råskap mot dyr.

– Opptakene viser slitne villrein som flykter for livet oppover fjellsider, mens de jages av helikopter og skadeskytes. Det avfyres en rekke skudd uten at dyrene faller. Et reinsdyr ble skutt i foten, men løpte videre. Dyrene var slitne og utmattet, men de ble jaget videre, til siste dyr var skutt, heter det i pressemeldinga.

TV 2: OBS! Vi advarer mot sterke bilder Her blir reinsdyrene jaget og skadeskutt (tv2.no)

VG: Statlig helikopterjakt: – Organisert dyreplageri – VG

Slik lyder resten av pressemeldinga fra ARV Aktivt Rovdyrvern og Dyrenes rett:

«De sjokkerende opptakene avslører hva som egentlig foregår under vinterjakt. Jakt fra helikopter på flyktende dyr gir mangedoblet risiko for skadeskyting. Mattilsynet kaller den dyrevelferdsmessige belastningen på villreinen «akseptabel». Opptakene viser sannheten om det som Mattilsynet prøver å skjule. Dyrevelferdsloven skyves fullstendig til side og villreinen behandles på en måte som normalt ville vært straffbart.

Mattilsynet er inhabile til å overvåke dyrevelferden i en jakt der de selv er pådriver og har en sterk motivasjon for å slakte ned villrein, drevet frem av helt andre interesser enn dyrevelferd. EU har foreslått omsetningsforbud av hjortedyrkjøtt fra områder med CWD. Dette er antagelig bakteppet for de harde tiltakene. Men to tilfeller av Chronic Wasting Disease (CWD) på totalt 7000 villrein som er testet siden 2016 gir ikke grunnlag for forhasta tiltak.

Villreinen på Hardangervidda er allerede i svært dårlig forfatning, slitne etter flere år med utvidet, intensivert jakt og merking og overvåking med helikopter. Vinterjakt er en enorm påkjenning for villrein som trenger å spare på energien og fettreservene for å overleve den harde vinteren i høyfjellet. De tvinges til et høyt aktivitetsnivå, på bekostning av kondisjon, kroppsvekt og overlevelse, og simlenes evne til å bære frem friske kalver. Vinterjakt vil også ramme fostringsflokken med simler og kalver. Villreinen frykter helikopter og snøscooter som de forbinder med jaging, merking og jakt, og som de kan høre på flere kilometers avstand. Frykt og stress får dem til å søke sammen i tette flokker og hver forstyrrelse utløser fluktadferd for hele flokken.

Målet om å skyte så å si alle bukker over 2,5 år vil føre til at det ikke blir egne bukkeflokker til å ta i bruk randsonene og lete frem de gode beitene, og færre dyr til å grave frem vinterføde. Redusert områdebruk gir økt smittepress for sykdommer og parasitter. Mangel på storbukker kan føre til forsinket brunst og kalving, og påfølgende høy dødelighet hos kalvene. Dette er opplegg til en dyretragedie helt på linje med de verste dyretragediene i fjøs.

Bestemmelsen om sykdomsbekjempelse, som Mattilsynet mener gir dem frie hender, kan kun benyttes etter en forholdsmessighetsvurdering. Det er krav om forholdsmessighet mellom mål og middel. Under er en prosent av den utrydda villreinbestanden i Nordfjella fikk påvist CWD. På Hardangervidda er det kun 0,03 prosent smittetilfeller. Det gir ikke grunnlag for å tilsidesette alt annet lovverk og utsette dyr for store påkjenninger og lidelser.

Vi kan ikke godta at Norge mishandler sin ansvarsart og skyter ned villrein som er nasjonalt og globalt rødlistet og truet. Lovligheten av Mattilsynets harde tiltak og deres overkjøring av annet lovverk bør prøves for retten.»