Statsforvalteren har avslått en søknad fra Marsjødrifta Beitelag i Folldal om tillatelse til skadefelling av kongeørn.

Søknaden ble først fremsatt muntlig og deretter også innsendt skriftlig per e-post. Statsforvalteren begrunner avslaget med henvisning til naturmangfoldloven og rovviltforskriften.

Bakgrunnen for søknaden var observasjoner av minst to kongeørner i nærheten av beiteområdet i Einunndalen den 12. juni. Beitelaget påpeker også tidligere dokumenterte skader på sau forårsaket av kongeørn i samme område. Imidlertid har det foreløpig ikke blitt påvist skader i år.

Statsforvalteren vurderer søknaden ut fra kriteriene som gjelder for skadefelling av ulv, jerv, bjørn og gaupe. Disse inkluderer områdets betydning som beitemark, skadeomfanget og potensialet for fremtidige skader, samt muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak.

Statsforvalteren konkluderer med at avslaget på søknaden opprettholdes. Det påpekes at det kan vurderes på nytt dersom nye opplysninger fra området skulle tilsi det.