Statsforvalteren har avslått en søknad om felling av kongeørn fordi det er vanskelig å peke ut riktig ørn.

Steinkjer kommune har fått avslag på sin søknad om fellingstillatelse for Kongeørn i deler av kommunen. Avslaget kommer fra Statsforvalteren, som begrunner det med betydelig usikkerhet om muligheten for å felle det korrekte skadegjørende individet, samt at omfanget av dokumenterte skader på dette tidspunktet ikke vurderes som betydelig.

Søknaden fra Steinkjer kommune kom som et resultat av funnet av ett lam drept av kongeørn hos en beitebruker i Stod. Avslaget er forankret i naturmangfoldlovens bestemmelser om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften).

Konkret individ

Rovviltforskriften åpner for at fellingstillatelser kan gis for å stoppe en pågående skadesituasjon, men det er ikke mulig å gi tillatelse kun for å forhindre fremtidig skade. En eventuell fellingstillatelse på kongeørn må dessuten rettes mot det bestemte individet som volder vesentlig skade.

I vurderingen rundt identifisering av det skadegjørende individet ble det vist til stor usikkerhet om hvorvidt man klarer å felle det riktige individet av kongeørn. Derfor ble det vurdert at felling av en kongeørn mest sannsynlig ikke vil redusere sannsynligheten for fremtidige skader forvoldt av kongeørn i området.

Statsforvalteren viser i sin behandling til søknaden ble mottatt i forbindelse med at et lam ble drept av kongeørn, samt at en reinkalv ble påvist drept av kongeørn i et nærliggende område.

Statsforvalteren konkluderte med at skadevolumet ikke tilfredsstiller kravet i rovviltforskriften om vesentlig skade.