WWF mener at jakt på ulver må være bærekraftig, og basert på et vitenskapelig grunnlag.

Senior rovdyrekspert Benny Gäfvert og ekspert store rovdyr Anton Näsman, begge i WWF Sverige, viser til en debattartikkel i SvD den 19. desember der det svenske Jægerforbundet hevder at ulveforvaltningen har vært for forsiktig, noe som har ført til en for stor ulvestamme med bekymringer og skader for menneskene som er tvunget til å leve med rovdyret.

De to WWF-medarbeiderne ønsker å ha levedyktige rovdyrbestander og en forvaltning basert på økosystembasert tilnærming, hvor både mennesker og dyr respekteres.

Økningen i ulvebestanden kan skape konflikter, og derfor må Riksdag, regjering og myndigheter vurdere hvordan de kan effektivisere forebyggende tiltak og sørge for full erstatning og skadeforebyggende tiltak.

Ulvestammen

Riksdagen har vedtatt en ulvestamme på 170-270 individer, men forskningsgruppene som fikk i oppgave å vurdere grensen for gunstig vernestatus konkluderte med at 170-270 dyr ikke er tilstrekkelig.

For å være i tråd med et vitenskapelig grunnlag, bør man ikke argumentere for en kraftig reduksjon i ulvebestanden som ikke har grunnlag i vitenskapen.

Kvote på 75 ulv

Når det gjelder kvoten på 75 ulver i lisensjakten 2023, bør dette ikke bestemmes av Jægerforbundet eller politikerne, mener de, men av ansvarlige myndigheter basert på et vitenskapelig grunnlag.

Antall ulver som kan bli felt under lisensjakten er basert på en vitenskapelig modell utviklet av forskere. Modellen viser at bestanden kan falle under gunstig vernestatus dersom man skyter et visst antall ulver.

Myndighetene bør ta utgangspunkt i en grenseverdi på 5 prosent, og konkludere om årets kvote er for høy eller ikke.

Rovdyrsikre gjerder, beskyttelsesvester for jakthunder og innovative varslingssystemer for dyreeiere er viktig for å oppnå større aksept og sameksistens mellom mennesker og store rovdyr. Full kompensasjon bør kunne utbetales til de som er villige til å investere i disse tiltakene. Tilpassede jaktmetoder er også noe som etter hvert må implementeres. Skal vi drive jakt på en strengt vernet art som er klassifisert som sterkt truet i Skandinavia, må den drives på en bærekraftig måte, mene de.