Statsforvalteren i Innlandet har gitt dispensasjon til bygging av dobbeltspor gjennom Åkersvika naturreservat.

Bane NOR SF har søkt om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Åkersvika naturreservat for å få bygge ut dobbeltsporet jernbane på Intercitystrekningen Oslo-Hamar.

Med et nytt dobbeltspor for Dovrebanen helt frem til Hamar, vil reisetiden mellom Oslo og Hamar være ca. én time. I tillegg vil dagens timesavganger erstattes med opptil fire avganger per time og antall avganger av godstog vil øke, heter det i en pressemelding.

Les mer om Åkersvika naturreservat

Dette vil ha stor betydning for kollektivtrafikken på Østlandet, styrke kollektivknutepunktene samt potensiale for mindre klimautslipp ved å overføre transport fra vei til jernbane. Utbyggingen vil gjøre det enklere for dagpendlere, og utvide bo- og arbeidsregionen.

Dovrebanen

Dovrebanen går i dag gjennom Åkersvika naturreservat. Åkersvika har internasjonale naturverdier knyttet til våtmark og har stor biologisk diversitet.

Åkersvika er hjem for flere sjeldne og trua arter, et viktig oppvekstområde for blant annet fugl, fisk, insekter, kreps og andre vannlevende dyr, og er et av de aller viktigste rasteområdene for våtmarksfugl i innlandet i Norge. Åkersvika er et Ramsarområde og et Important Bird Area (et IBA-område), noe som videre understreker de høye naturverdiene på internasjonalt nivå.

Den omsøkte dobbeltsportraséen gjennom Åkersvika er forankret i to kommunedelplaner vedtatt i 2016/2017 og 2020 samt to reguleringsplaner vedtatt i 2022. Det finnes ikke andre alternative, bedre traséer utenfor eller i naturreservatet for å kunne bygge et dobbeltspor frem til Hamar stasjon.

Nasjonal karakter

Tiltaket er en vesentlig samfunnsinteresse av nasjonal karakter. Vilkårene i dispensasjonen, sammen med kompensasjonsplanen for dette prosjektet, beskriver tiltak og tilpasninger som vi mener samlet sett vil ivareta verneverdiene i området på en akseptabel måte.

Det er mulig å verne kompensasjonsareal som ligger inntil dagens reservat, forutsatt at disse arealene ryddes og skjøttes for å oppnå den naturtilstanden som er tiltenkt.

– Vi har derfor vurdert at vilkårene for å kunne gi en dispensasjon til jernbaneutbyggingen og nytt dobbeltspor etter naturmangfoldloven § 48 første ledd, tredje alternativ, er oppfylt, heter det i pressemeldingen.