Statsforvalteren i Innlandet gir av slag på en søknad om skadefelling av en ulv som er observert i Lillehammer-regionen, men regner med at området vil være fritt for ulv når vinterens kvotejakt er over.

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen søkte 11. november om tillatelse til å felle en ulv. Statsforvalteren vedtok dagen etter, på fredag, å gi avslag på søknaden.

Søkeren viste til at det var innmeldt ulvespor i Åstdalen i Øyerfjellet 11. november. Statens naturoppsyn bekreftet raskt at det var snakk om ulv.

Statsforvalteren viser til at rovviltnemndene har besluttet å felle ti ulver, og legger vekt på at forvaltningsplanen for rovvilt skal vektlegges.

– Felling kan bare gjennomføres om det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger ut fra prinsippet om geografisk differansiert forvaltning, heter det i avslaget.

– Området ulven beveger seg i er et viktig beiteområde, med mye sau i terrenget på sommertid, både i region 3 (Lillehammer, Øyer), og i region 5 (Ringsaker). Det er nå kommet snø i dette området, og sankinga av beitedyr må regnes som avsluttet. Det foreligger ingen dokumenterte skader på beitedyr i området. Det er heller ikke noe nevneverdig potensiale for skader nå i tida framover, før neste beitesesong starter. Det er vedtatt lisensfelling av ulv i området, med oppstart 1. desember. Det er dermed lite trolig at denne ulven fortsatt vil oppholde seg i området når tida kommer for neste års

slipp på beite, heter det i vedtaket.

Statsforvalteren viser dessuten til at det ikke er husdyr i beiteområdene og at det derfor heller ikke er aktuelt å sette inn forebyggende tiltak.

– Statsforvalteren anser at det i dette tilfelle ikke er grunnlag for å tillate skadefelling på nåværende tidspunkt.