Rovviltnemnda har bestemt en kvote for betinget skadefelling av gaupe i Hedmark for perioden 2023 til 2024.

Vedtaket gjelder for perioden 23. juni 2023 til 15. februar 2024. Det er fastsatt en kvote på to gauper som kan felles under visse betingelser i perioden. Dersom kvoten fylles før tidsperioden er over, vil fellingstillatelsene opphøre.

Kvoten gjelder kun for rovviltregion 5 i Hedmark, og eventuelle fellingstillatelser vil bli iverksatt i samsvar med forvaltningsplanen for rovvilt i region 5 og gjeldende rovviltforskrifter.

Nemnda viser til naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b, samt rovviltforskriften §§ 1, 6 og 9 som grunnlag for vedtaket.

Ulovlig felling

Nemnda påpeker at enhver ulovlig felling av gauper etter dette vedtaket vil bli trukket fra kvoten. Nemnda påpeker også at de har myndighet til å fatte slike vedtak når bestanden av en art overstiger de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen. For gaupe er dette basert på gjennomsnittet av de siste tre års ynglinger, som i region 5/Hedmark har vært 10,2 ynglinger per år.

Rovviltnemnda begrunner vedtaket med henvisning til saksframlegget og vedtar sekretariatets forslag. Det opplyses også om at berørte parter med rettslig klageinteresse har mulighet til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven §§ 28-32 og rovviltforskriften § 18.

Klagefristen er satt til tre uker etter at vedtaket er publisert i Miljøvedtaksregisteret. Klager skal sendes til rovviltnemnda i region 5 ved Statsforvalteren i Innlandet.