Sauebønder på Langøya i Nordland krever mer beite for sine dyr.

De mener at planting av gran tar verdifulle beitearealer fra beitenæringen og at de beste beitene på øya har gått tapt over tid. De ønsker mer samarbeid med andre næringer på øya og vil bidra med innspill i den pågående arealplanen i Hadsel kommune.

Planting av de fremmede granartene lutzgran og sitkagran gir skogbruket langt større produksjon av trevirke enn norsk gran. Nyplanting fører til at beitelandskapet endres over tid, og at det blir færre beiteområder tilgjengelig for sauene.

Ordfører Aina Nilsen i Hadsel kommune sier til VOL (abonnement) at plikten til å gjenplante skog ved uttak står sterkt i Norge, men at beiteressursene ikke har det samme lovverket. Hun mener at dette har skapt flere dilemmaer i arealforvaltningen. Beitenæringa vil komme med sine innspill og kommentarer i arbeidet med den nye arealplanen