Planting av gran tar verdifulle beitearealer fra beitenæringen.