Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har utviklet et verktøy på nett som blant annet skal bidra til å redusere tapet av dyr på beite til et minimum.

Ifølge artikler Landbruks- og matdepartementet og NIBIO viser nettsiden dyretall og tap på utmarksbeite for sau organisert i beitelag under en tilskuddsordning som omfatter «organisert beitebruk», også kalt OBB.

Ordningen og der med nettsiden, om fatter dermed cirka 75 prosent all sau som sleppes ut i norsk utmark. Et av målene er også å legge til rette for mer rasjonell utnytting av utmarksbeite.

Ifølge Mat- og landbruksdepartementet slipper en tredjedel av alle gårdsbruk ut sau i utmarka, hvor disse dyrene får halvparten av sitt fôrbehov i løpet av et år. Til sammen er det snakk om to millioner sauer og lam på beite hver sommer.