Langsua nasjonalparkstyre har trukket tilbake tillatelsen for uttransport av storvilt for Ormtjønnet jaktlag på grunn av brudd på gjeldende vilkår i tillatelsen.

Dette skyldes at jaktlaget ikke har benyttet seg av kjøretøy som tilfredsstiller gjeldende regelverk.

Tillatelsen kan ifølge nasjonalparkstyrets vedtak åpnes igjen dersom jaktlaget kan dokumentere at de vil benytte seg av et kjøretøy som tilfredsstiller gjeldende regelverk.

Fakta om Langsua nasjonalpark

Grunnlaget for vedtaket var saksopplysninger og saksutredning om at Langsua nasjonalparkstyre hadde gitt en tillatelse til uttransport av storvilt med visse vilkår, inkludert at kjøretøyene skulle være lett beltegående og ikke sette varige spor i terrenget.

– Kjøringen har foregått i Langsua nasjonalpark og i Oppsjømyra naturreservat. I dette tilfellet er det benyttet et kjøretøy som ikke tilfredsstiller gjeldende krav om bruk av belter. Det er samtidig kjørt over en viss strekning helt uten belter uten at denne situasjonen er meldt til oss. Beltene er laget av jaktlaget, og de tilfredsstiller ikke den standarden som er satt av Miljødirektoratet, skriver nasjonalparkstyret i sitt vedtak.

Styret mener det gjort et bevisst klart brudd på første strekpunkt i tillatelsen gjengitt under «saksopplysninger». Dette vilkåret sier:

Til motorisert uttransport av elg og hjort tillates kun lett beltegående kjøretøy som går i gangfart med kjøretøy som elgtrekk/jernhest/Valmet Terri, ATV med helbelter og lignende.

– Det er svært viktig av hensyn verneformål at tillatt utstyr benyttes, og at det samtidig ikke blir varige skader på naturen, heter det i vedtaket signert nasjonalparkforvalter Morten Liebe.