Det er blitt påvist 71,5 familiegrupper av gaupe i Norge sist vinteren, mener Rovdata. Verneorganisasjonene er uenige i at det skal settes tak for hvor store bestandene av rovdyr skal være i Norge.

Dette er en økning på 13 familiegrupper sammenlignet med fjoråret, og gaupebestanden ligger nå over det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har fastsatt.

En familiegruppe av gaupe består av en hunngaupe sammen med ett eller flere unger. Halve familiegrupper oppstår når de blir delt mellom ulike områder eller rovviltregioner. Rovdata gjennomfører hvert år en omfattende kartlegging av familiegrupper over hele landet.

Har passert nasjonalt mål

Før kvotejakten startet og før nye unger ble født i 2023, ble det estimert at det var 71,5 familiegrupper av gaupe i Norge.

– Gaupebestanden er over det nasjonale bestandsmålet etter å ha vært under målet i fjor. Basert på antall familiegrupper, er det beregnet at det totalt er over 400 gauper i landet før kvotejakten og fødselen av nye unger i år, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Uenige om bestandsnivå

Det er stor uenighet i landet om det skal være et bestandsmål for gaupe og andre rovdyrarter i Norge. Mange mener artene må få utvikle seg og vokse ut fra naturlige forhold. Et av argumentene som fremmes oftest, er at bestandenen holdes på et minumumsnivå, uten at myndighetene bryter norsk og internasjonal lov. For de fleste andre arter enn rovdyr, settes det ikke tall for hvor liten bestanden skal være.

For å regulere bestanden av gaupe i Norge jaktes det ikke på arten når gaupehunnene er drektige eller har unger.

Dette viser tellingene

Økning i nesten alle regioner Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper er fordelt på sju av landets åtte rovviltregioner.

I seks av de sju regionene ble det registrert en økning fra fjoråret. Dette gjelder region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold), region 3 (Oppland), region 4 (Oslo, Akershus og Østfold), region 5 (Hedmark), region 7 (Nordland) og region 8 (Troms og Finnmark).

Her har det vært nedgang

I region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) ble det derimot registrert en nedgang sammenlignet med fjoråret, mens det heller ikke i år ble registrert noen familiegrupper i region 1.

– Gaupebestanden ligger på eller over det regionale bestandsmålet i region 2, 3, 5, 6 og 7. Hvis man beregner et gjennomsnitt for de siste tre årene, som er viktig for overføring av forvaltningsmyndighet, er regionene 2, 3, 5 og 6 over målet» sier Kindberg.

Et gjennomsnitt for de siste tre årene (2021-2023) brukes for å jevne ut årlige variasjoner i antall familiegrupper som kan skyldes jakt, ulik andel hunngauper som får unger hvert år, og familiegrupper som ikke oppdages under overvåkingen.

Prognose for 2024

Som et hjelpemiddel for beslutningstakere innen gaupeforvaltning er det utarbeidet prognoser for utviklingen av gaupebestanden ett år frem i tid.

– Basert på antall familiegrupper som er påvist før årets jakt, kvotebelastning for hunndyr og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det mest sannsynlig vil være 76 (75 % CI = 67–86) familiegrupper i landet før jakten starter i 2024, opplyser Kindberg.

Felles metode

Bestanden av gaupe i Skandinavia overvåkes ved hjelp av felles metoder i Norge og Sverige. I samarbeid med Naturvårdsverket vil Rovdata utgi en felles rapport om status for den skandinaviske gaupebestanden denne vinteren i midten av juni.