En arbeidsgruppe med representanter fra næringen og forvaltningen mener at systemet for beredskap i reindriften fungerer godt og at det ikke er behov for omfattende endringer.

Arbeidsgruppa ble nedsatt etter reindriftsavtalen for 2022/2023 ble soignert av partene, go det de ble enige om å etablere en arbeidsgruppe for å gjennomgå beredskapen i reindriften. De skulle blant annet vurdere hvordan beredskapsutvalgene fungerer og hvordan gjeldende regelverk og systemer for kriseberedskap har fungert gjennom den siste beitekrisen.

Det går frem av rapporten at både næringen og forvaltningen har hatt mer erfaring med å håndtere en beitekrise i år, sammenlignet med 2020.

Arbeidsgruppen anbefaler ikke store endringer, men foreslår justeringer som skal gi et enklere og mer effektivt system for håndtering av en beitekrise. I tillegg foreslås tiltak som skal legge til rette for en lik praksis både i beredskapsarbeidet og i håndteringen av en beitekrise mellom de ulike reinbeiteområdene.

Dette går fram av en pressemelding i Mat- og landbruksdepartementet.