Regjeringen bryter fortløpende med ny naturavtale, mener NOAH. Nå kreves umiddelbare endringer – særlig for truede dyr, og ulv.

Verden har endelig inngått en ny naturavtale etter fire år med forhandlinger og utsettelser. Nå har naturen fått en egen «Parisavtale», som er gjeldende for landene som har undertegnet FNs konvensjon om biologisk mangfold. I avtalen er det vedtatt et mål om å sikre at minst 30 prosent natur skal vernes innen 2030. Dette målet er likevel bare gjeldende for natur på verdensbasis.

– Det er viktig at en ny naturavtale stadfester vern av 30 prosent natur, men dette må også gjelde på nasjonalt plan. Vi kan ikke ha en situasjon hvor Norge flatehugger våre skoger og driver jakt på rødlistede arter, mens man betaler andre land for å verne natur. Natur må vernes over hele verden, og regjeringen bør nå innse at vern er et viktig virkemiddel, slik naturavtalen nå stadfester, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen.

Sikre hastetiltak

Naturavtalen omtaler også spesifikt truede dyrearter, og det er satt et konkret mål om å: «Sikre hastetiltak for å stanse menneskelig indusert utryddelse av kjente truede arter og for bevaring av arter, spesielt truede arter, for å vesentlig redusere risikoen for utryddelse, samt å opprettholde og gjenopprette det genetiske mangfoldet innenfor og mellom populasjoner av lokale, ville og domestiserte arter for å opprettholde deres tilpasningspotensiale (…) og effektivt administrere interaksjoner mellom mennesker og ville dyr for å minimere konflikter mellom mennesker og ville dyr for sameksistens», refererer NOAH i en pressemelding.

Kan ikke velsigne nedskyting av ulv

– Avtalens ordlyd er glassklar i forhold til truede dyr og populasjoner med genetiske utfordringer, som den sør-skandinaviske ulvestammen. Slike bestander skal beskyttes, og menneskeskapt utrydding skal umiddelbart stoppes. Da kan ikke Barth Eide komme rett hjem og velsigne nedskyting av ytterligere fire kritisk truede ulveflokker i verdens trolig mest sårbare ulvebestand. Både den grundige norske studien fra NTNU og en ny svensk studie fra Uppsala universitet i Sverige, slår fast at de skandinaviske ulvene er rammet av skadelig innavl fordi bestanden er alt for liten. Dette plikter Barth Eide nå å gjøre noe med, og første skritt må være å kvitte seg med det absurde maksimumsmålet på ulv og stanse den årlige nedskytingen. Naturavtalen understreker at man må jobbe for sameksistens med ville dyr – dette betyr at regjeringens feilslåtte strategi med skyting for «konfliktdemping» strider mot naturavtalen, uttaler Martinsen.

NOAH forventer at naturavtalen vil få konsekvenser for jakt på flere truede og rødlistede dyr i Norge.