Miljødirektoratet er enig med Statsforvalteren i Innlandet. Dermed blir det ikke jakt på jerv i Tynset.

Det er Landbrukskontoret for Alvdal og Tynset kommuner som på vegne av Tynset øst beitelag klaget på et vedtak fra august om avslag på skadefelling av jerv i Tynset kommune. Beslutningen er endelig og kan ikke klages videre.

Statsforvalteren mente at det på tidspunktet for søknaden ikke var tilstrekkelig grunnlag for å iverksette skadefelling i beitelaget.

Det var i det aktuelle tilfellet ikke funnet kadaver av sauer eller lam, og det gjør at saken ikke er så klar som beiteinteressene mener.

– Etter vår vurdering er funn av kadaver avgjørende for å kunne rette en skadefelling mot et skadegjørende individ, sier Miljødirektoratet i sitt vedtak.