Miljødirektoratet har gitt tillatelse til å felle en jerv i deler av rovviltregion en Troms og Finnmark.

Tillatelsen er gitt for å hindre skade på tamrein. Vilkårene for felling av jerv i dette tilfellet er at den ikke skal være til skade for bestandens overlevelse. Formålet kan ikke bli oppnådd på annen tilfredsstillende måte.

Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for å gjennomføre fellingsforsøket i tråd med instruksen for det statlige fellingslaget ved uttak av vilt. Fellingen av denne jerven skal primært gjennomføres i områder med konsentrerte rovviltskader på tamrein.

Tillatelsen gjelder til 27. mars 2023, og Miljødirektoratet kan trekke tillatelsen tilbake. Beslutningen er tatt etter naturmangfoldlovens § 18 tredje ledd og første ledd b), jf. §§ 7-12 og rovviltforskriften § 13.

Det er verdt å merke seg at jerven er fredet, men det er likevel mulig å felle den for å hindre skade på husdyr eller tamrein. Stortingets rovviltforlik fra 2011 gir føringene for forvaltningen av rovvilt i Norge. Den todelte målsettingen i forliket, som vektlegger både rovviltbestandens overlevelse og hensynet til levedyktige beitenæringer, er det grunnleggende prinsippet i forvaltningen.

Miljødirektoratet har vurdert skadehistorikken og skadepotensialet for tamrein og konkludert med at uttaket ikke vil være til skade for bestandens overlevelse, og at det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning enn et ekstraordinært uttak av jerv i 2023.

Beslutningen er ikke et enkeltvedtak, og det er derfor ikke mulig å klage, heter der i vedtaket.

Kjent som effektiv jeger

Jerven er en av Norges største rovdyr og tilhører mårfamilien. Den er kjent for å være en sterk og utholdende jeger som kan tilpasse seg ulike leveområder, fra tett skog til høye fjell. Jerven trives best i områder med mye snø og kan derfor være å finne i høyfjellsområder selv om sommeren.

Jerven er et rovdyr og spiser derfor andre dyr. De vanligste byttedyrene er smågnagere som lemen og mus, men også større dyr som hjort, elg og rein. Jerven er kjent for å være en effektiv jeger og kan ta byttedyr som er mye større enn seg selv.

Jerven er et ensomt dyr som vanligvis holder til alene, selv om de kan danne parforhold i en kortere periode i løpet av vinteren. De kan vandre store avstander på jakt etter mat og territorium. Jerven er et veldig territorielt dyr og markerer sitt territorium med urin, avføring og lukt fra kroppen.

Jerven har en tykk og varm pels som gjør at den kan overleve i kalde klima og områder med mye snø. Denne pelsen har også gjort jerven attraktiv for pelsjakt, og i Norge har jerven vært et ettertraktet bytte i flere århundrer.

Jerven er en fredet art i Norge, men det gis tillatelse til jakt og felling av jerv i visse tilfeller. Dette kan for eksempel være for å hindre skade på tamrein eller husdyr. Bestanden av jerv i Norge er relativt stabil og antallet jerv i landet varierer fra år til år.

Rovdata oppfordrer årlig folk til å sende inn prøver etter jerv og andre rovdyr.

Jervskit funnet i Sørfold, Nordland. Foto: Vegar Pedersen/SNO