Marine hetebølger har lenge vært forbundet med farlige konsekvenser for havets økosystem, inkludert korallbleking, skadelig algeoppblomstring og nedgang i kommersielt viktige fiskearter.

Nå viser en fersk studie, som ble publisert i det velrenommerte vitenskapelige tidsskriftet Nature 30. august 2023, at marine hetebølger generelt ikke har hatt varige effekter på fiskesamfunnene som utgjør grunnlaget for noen av verdens mest betydningsfulle og produktive fiskerier.

– Vi ser ingen effekter av marine hetebølger på fiskesamfunnene. Men vi vet at fiskesamfunnene påvirkes av temperatur, så det betyr ikke at hetebølger ikke kommer til å påvirke fisk i fremtiden, sier Laurene Pecuchet, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. han er en av forskerne bak studien.

Omfattende analyse

Forskningen involverte en omfattende analyse av data fra langtidsstudier av bunnlevende fisk i Nord-Amerika og Europa fra 1993 til 2019. I denne perioden ble 248 marine hetebølger med ekstreme havbunnstemperaturer inkludert i analysen.

Studien benyttet tråleundersøkelser for å vurdere effekten på ulike bunnlevende arter, inkludert kommersielt viktige fiskearter som skrei, sei, hyse, uer og kveite. Overraskende nok fant forskerne at til tross for de ekstreme forholdene under marine hetebølger, var ikke de varige effektene på fiskesamfunnene like utbredte som tidligere antatt.

Motstandskraft

– Det virker som havene har en viss motstandskraft, og selv om de endrer seg på grunn av klimaendringer, ser vi ikke bevis på at marine hetebølger utsletter fiskeriene, sier Alexa Fredston, førsteamanuensis ved University of California i Santa Cruz, som ledet forskningen.

Selv om enkelte tilfeller av nedgang i biomasse ble observert etter enkelte marine hetebølger, var dette unntak heller enn regelen. Samlet sett konkluderte forskerne med at effekten av marine hetebølger ikke kunne skilles fra den naturlige variasjonen i økosystemene.

Gjemmesteder

Laurene Pecuchet, som var ansvarlig for studien, påpeker at dette er den første studien som undersøker effekten av hetebølger på fiskearter som lever i havet langt fra kysten. Hun forklarer at fisk har evnen til å finne «gjemmesteder» med kjøligere vann under ekstreme temperaturforhold.

Studien påviste også at kystområder kan være mer sårbare, da arter som tare og koraller, samt fisk som har et mer fast oppholdssted, kan påvirkes mer av slike temperaturvariasjoner.

Ingen tegn på tropikalisering

Forskerne observerte ikke tegn til «tropikalisering», som refererer til en økning i arter assosiert med varmt vann på bekostning av kaldtvannsarter. Dette er et fenomen knyttet til langvarig oppvarming av havene.

Resultatene av studien gir viktig innsikt i hvordan marine hetebølger påvirker fiskesamfunn og understreker betydningen av å begrense den globale oppvarmingen til under 1,5 grader for å bevare havets mangfold.

– Studien viser viktigheten av å holde seg under 1,5 grader. I dag er vi rundt 1 grad varmere enn førindustrielt nivå, og det ser ut til at fiskene håndterer effekten av hetebølgene på det nåværende tidspunkt. Men vi vet ikke hva effekten vil bli dersom temperaturen fortsetter å øke. Så lenge vi holder oss under 1,5 grader økning, så er det likevel håp, men det innebærer å redusere utslippene drastisk, konkluderer Pecuchet.