I Nordreisa i Troms skal gaupa få lov til å være i fred.

Statsforalteren i Troms og Finnmark har ut fra naturmangfoldloven og forskrift om forvaltning av rovvilt, avslått en søknaden om skadefelling av gaupe i området Hamneidet–Bakkeby, og på fjellet i området mellom Kildalen og Rotsunddalen, i Nordreisa kommune.

Det er reinbeitedistrikt 39 Arnøy/Kågen som i romjula søkte om at ei gaupe måtte tas ut på grunn av konflikt med tamrein.

Fant døde dyr

Ifølge søknaden skal minst syv døde dyr være funnet og undersøkt, og det skal være fastslått at de ble drept av gaupe.

Tiltak skal være iverksatt for å avverge videre tap. Statsforvalteren vurderer at flytting av flokken til vinterbeite kan avverge skadesituasjonen. Målet er å ivareta gaupa og dens genetiske mangfold på lang sikt, samtidig som andre viktige samfunnsinteresser tas hensyn til.

Konklusjon

Statsforvalteren konkluderer med å avslå søknaden om skadefelling.

– Vi har vektlagt registrert bestandssituasjon for gaupe i Troms og Finnmark. Avgjørende vekt har vi lagt på at den akutte skadesituasjonen kan avverges gjennom flytting av rein til vinterbeiteområdet, konkluderer Statsforvalteren i Troms og Finnmark.